Dotační řízení Projektu

logo

Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu (dále jen Dotační program projektu)

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 (dále jen „Projekt“)

 Na základě usnesení Rady HMP č. 38 ze dne 17. 1. 2017 je vyhlašováno dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) vyhlašuje dotační řízení pro právnické a fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách „Azylové domy“, „Domy na půl cesty“, „Nízkoprahová denní centra“ a „Intervenční centra“. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018 (dále jen „SPRSS“) schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 12/7 dne 17. 12. 2015. HMP bude podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze SPRSS v aktuálním znění.

Dotační řízení je vyhlašováno v návaznosti na program Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) Projektu.

Dotační program Projektu je určen pro poskytovatele sociálních služeb vybraných druhů sociálních služeb:

Vybrané sociální služby dle zákona o sociálních službách: 

 • §57 azylové domy
 • §58 domy na půl cesty
 • §60a intervenční centra
 • §61 nízkoprahová denní centra

Podmínky pro dotační řízení a další související náležitosti jsou upraveny v Pravidlech dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 – 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Usnesením Rady HMP č. 38 ze dne 17. 1. 2017 byly také schváleny povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace (viz. Dokumenty ke stažení):

 • Žádost o poskytnutí dotace – obecná část,
 • Žádost o poskytnutí dotace – specifická část,  
 • Návrh změn rozpočtu v položkovém čerpání sociální služby - "druh služby",
 • Formulář pro oznámení změn příjemcem,
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Termín odevzdání žádosti je od 20. února do 28. února 2017 včetně (viz Pravidla dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 – 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy).

Dokumenty ke stažení:

 1. Vyhlášený Dotační program Projektu
 2. Žádost o poskytnutí dotace – obecná část
 3. Žádost o poskytnutí dotace – specifická část
 4. Návrh změn rozpočtu v položkovém čerpání sociální služby - "druh služby"
 5. Formulář pro oznámení změn příjemcem
 6. Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Finální vyúčtování

 1. Pokyny k vyúčtování
 2. Čestné prohlášení
 3. Finanční vypořádání
 4. Finanční zdroje
 5. Finanční vypořádání dle nákladových položek
 6. Statistická data

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka