Dotační řízení Projektu II

Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu – II (dále jen Dotační program projektu II)

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 (dále jen „Projekt“)

Na základě usnesení Rady HMP č. 1491 ze dne 12. 6. 2018 je vyhlašováno dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) vyhlašuje dotační řízení pro právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách v azylových domech, domech na půl cesty, nízkoprahových denních centrech a intervenčních centrech. V současné době není součástí Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území HMP obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2018 (dále jen „SPRSS“) žádná fyzická osoba. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se SPRSS schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 12/7 dne 17. 12. 2015. HMP bude podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území HMP obsažené v příloze SPRSS v aktuálním znění.

Dotační řízení je vyhlašováno v návaznosti na program Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Dotační program projektu II navazuje a doplňuje Dotační program: Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 38 ze dne 17. 1. 2017.

Dotační program projektu II je určen pro poskytovatele vybraných druhů sociálních služeb:

Vybrané sociální služby dle zákona o sociálních službách: 

 • §57 azylové domy
 • §58 domy na půl cesty
 • §60a intervenční centra
 • §61 nízkoprahová denní centra

Podpora v rámci tohoto Dotačního programu projektu II se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci vybraného druhu sociální služby dle zákona o sociálních službách.

 

Podmínky pro dotační řízení II a další související náležitosti jsou upraveny v Pravidlech dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 – 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Usnesením Rady HMP č. 1491 ze dne 12. 6. 2018 byly také schváleny povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace (viz. Dokumenty ke stažení):

1. Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace II – obecná část

2. Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace II – specifická část

3. Příloha č. 3 – Návrh změn rozpočtu v položkovém čerpání sociální služby – "druh služby"

4. Příloha č. 4 – Formulář pro oznámení změn příjemcem


Termín odevzdání žádosti je od 16. července 2018 do 20. července 2018 včetně (viz Pravidla dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 – 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy).

Dokumenty ke stažení:

 1. Vyhlášení dotačního programu projektu
 2. Žádost o poskytnutí dotace – obecná část
 3. Žádost o poskytnutí dotace – specifická část
 4. Návrh změn rozpočtu v položkovém čerpání soc. služby
 5. Formulář pro oznámení změn příjemcem

Finální vyúčtování

 1. Pokyny k vyúčtování
 2. Čestné prohlášení
 3. Finanční vypořádání
 4. Finanční zdroje
 5. Finanční vypořádání dle nákladových položek
 6. Statistická data

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka