Evropský sociální fond a ostatní projekty

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2014-2020 činí 3,4 mld. EUR. Na programové období 2007-2013 bylo vyčleněno pro ČR 3,8 mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil. EUR.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Programové období 2014-2020

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2014-2020 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

OP Zaměstnanost (OPZ)

OP Praha - pól růstu ČR(OP PPR)

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(OP VVV)

Evropský sociální fond podporuje

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Více informací naleznete na www.esfcr.cz

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka