Informace o realizovaných projektech

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 421 852 104,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 210 926 052,35 Kč
 • Veřejné zdroje: 210 926 052,35 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

 

Dotační program Projektu 2019 - 2021

 

Systémová podpora sociální práce zaměřená na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v hlavním městě Praze

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0009717

Anotace projektu:

 • Předmětem projektu je systémová podpora sociální práce. Podpora bude směřována na vzdělávání pracovníků v příspěvkových organizacích hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, které poskytují pobytové sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně při poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům. Celkem se jedná o 34 zapojených organizací, tj. 59 sociálních služeb. Klíčové aktivity se budou realizovat/organizačně zajišťovat v hl. m. Praze.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 10. 2018
 • Datum ukončení:  30. 09. 2021

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 32 607 029,52 Kč z toho
 •  Příspěvek EU: 16 303 514,76 Kč
 •  Veřejné zdroje: 16 303 514,76 Kč

Cílová skupina:        

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka