Informace o realizovaných projektech

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 – II.

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 421 852 104,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 210 926 052,35 Kč
 • Veřejné zdroje: 210 926 052,35 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

Dotační program Projektu 2019 - 2021 – II.

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 421 852 104,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 210 926 052,35 Kč
 • Veřejné zdroje: 210 926 052,35 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

 

Dotační program Projektu 2019 - 2021

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacit terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb a podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky/otce a rodiny s dětmi.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 06. 2020
 • Datum ukončení:  31. 05. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje:                 91 238 121,82 Kč z toho
 • Příspěvek EU:               45 619 060,91 Kč
 • Veřejné zdroje:            41 057 154,81 Kč
 • Spoluúčast HMP:            4 561 906,10 Kč

Cílová skupina:      

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Sociální pracovníci

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Anotace projektu:

 • Projekt vzniká jako realizační nástroj řízení změny při zajišťování dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany v hl. m. Praze, zlepšení koordinace péče a podpory, ukončení praxe umisťování Pražanů mimo hl. m. Prahu a celková transformace tzv. ústavní péči.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 10. 2019
 • Datum ukončení:  30. 06. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje:                 110 947 460,51 Kč z toho
 • Příspěvek EU:                 55 473 730,25 Kč
 • Veřejné zdroje:              49 926 357,23 Kč
 • Spoluúčast HMP:              5 547 373,03 Kč

Cílová skupina:      

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka