Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Očekávaným přínosem projektu bude zajištění dostupnosti konkrétních druhů sociálních služeb pro potřebné osoby na území hl. m. Prahy. Realizačně projekt bude zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem zmíněných sociálních služeb, která bude mít formu vyrovnávací platby ve smyslu Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Cílová skupina

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé děti, osoby v nebo po výkonu trestu, rodiče samoživitelé

Informace o realizaci projektu

1. Podpora vybraných sociálních služeb

Bude se jednat o klíčovou aktivitu, v jejímž rámci bude docházet k podpoře těchto služeb a níže ;popsaných cílových skupin formou dotace:

  • Azylové domy

o rozvíjení dostupnosti a kvality služby pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

O zajištění služeb zaměřujících se na bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky

  • Domy na půl cesty

o zde se bude jednat o podporu služeb, které zajišťují činnosti pro osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky

  • Intervenční centra

o podpora tohoto druhu sociální služby na území hl. m. Prahy se zacílením na oběti trestné činnosti

  • Nízkoprahová denní centra

o podpora těch registrovaných služeb poskytujících zázemí pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Přehled nákladů:

Odhadovaná cena aktivity celkem je cca 253 000 000,- Kč za provoz služeb po dobu 2 let.

2. Evaluace projektu

Aktivita bude sloužit jako evaluační mechanizmus a v této aktivitě bude zahrnuta zejména:

  • evaluace realizace projektu, která bude obsahovat:
  • analýza změn v projektu
  • hodnocení a analýza
  • sběr sekundárních dat, procesní analýza

Předpokládá se externí zpracování evaluačního dokumentu

Přehled nákladů:

V projektu se předpokládá vyhotovení evaluačního materiálu prostřednictvím dodavatele v celkové hodnotě cca 500 000,- Kč.

Doba realizace projektu:

1. 10. 2016 – 31. 3. 2019

Kompletní podoba Projektu

k návrhu Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 a k realizaci daného projektu

Ke staženíPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka