Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Grantový program v oblasti rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2018

Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti rodinné politiky

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě usnesení č. 2316 ze dne 19. 9. 2017 vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení tohoto grantového řízení HMP je také v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2018 jsou rozděleny do následujících podprogramů:

 1. Podpora funkční rodiny

- Slaďování rodinného a pracovního života
- Podpora činnosti rodinných center
- Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
- Vzdělávání, semináře pro rozvoj rodičovských kompetencí

2. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

-  Sanace rodiny
-  Asistované styky
-  Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
-  Rodinné konference
-  Terapeutická práce s rodinou
-  Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života

3. Náhradní rodinná péče

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti náhradní rodinné péče)

-  Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů
-  Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

4. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

(oprávněný žadatel o grant je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

-  Podpora vzdělávání dobrovolníků
-  Mentoringové dobrovolnictví v rodině

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti

Žádosti o podporu projektů přijímáme od 24. 10. 2017 do 10. 11. 2017 včetně ( viz „Pravidla  grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2018 v oblasti rodinné politiky“).

 

Dokumenty ke stažení:


Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 2180 ze dne 5. 9. 2017 vyhlašujeme grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb.

Grantové řízení je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 19. října 2017 do 3. listopadu 2017 včetně (viz „Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb služeb“).

Dokumenty ke stažení:Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka