Hlavní činnosti v sociální oblasti správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP

OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKÁ PÉČE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

Odbor zajišťuje odborné posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, na jehož základě jsou žadatelé zařazeni do příslušné evidence, zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči dětem, kterým je třeba náhradní rodinnou péči zprostředkovat, vede a aktualizuje evidenci pěstounů na přechodnou dobu.

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Odbor metodicky vede a kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí a současně náhradní rodinné péče na úřadech městských částí Praha 1 -22. Rozhoduje ve správním řízení o odvoláních proti rozhodnutím orgánů městských částí hlavního města Prahy ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, přešetřuje postup při vyřízení stížností na postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí úřadů městských částí Praha 1-22. Kontroluje aplikaci Standardů poskytování sociálně-právní ochrany na zmíněných úřadech. Rozhoduje o pověření fyzických nebo právnických osob výkonem sociálně-právní ochrany dětí, kontroluje jejich činnost a plnění podmínek pro pověření.

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odbor rozhoduje o poskytnutí, změněn či zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území hlavního města Prahy, kontroluje splnění registračních podmínek. Spravuje veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb s ohledem na svoji místní příslušnost. Provádí kontrolu neregistrovaných sociálních služeb.

SOCIÁLNÍ PRÁCE

V rámci metodické, kontrolní činnosti, zajišťuje procesy koordinace postupu sociálních pracovníků na svém území, sjednocuje způsob uplatňování známých metod sociální práce, provádí analýzu a vyhodnocení míry implementace jak úrovně metod sociální práce, tak rozsahu, zaměření a účinnosti poradenství; poskytuje sociálním pracovníkům obcí odbornou metodickou pomoc a vedení. Koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, přitom spolupracuje s obecními úřady obcí, včetně spolupráce s intervenčními centry.

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

Odbor je metodickým a kontrolním orgánem pro výkon veřejného opatrovnictví orgány městských částí na území hl. m. Prahy. Samotný výkon veřejného opatrovnictví byl Statutem hl. m. Prahy přenesen na úřady městských částí Praha 1 – 22.

Kontakt na zdravotní oblast

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/oddeleni_zdravotnictvi/kontakty/abecedni_prehled_kontaktu.htmlPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka