Formy náhradní rodinné péče

Současný systém náhradní rodinné péče ( nadále jen NRP) můžeme rozdělit do dvou kategorií. První představuje NRP v přirozených podmínkách, reprezentuje ji osvojitelská či individuální pěstounská péče či pěstounská péče na přechodnou dobu. Druhou kategorie tvoří NRP ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče ( např. vesničky SOS), zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v domovech rodinného typu.

Podstata náhradní rodinné péče

  • Dát dítěti trvalého vychovatele a tím i možnost vytvoření životně důležité citové vazby se soustavnou výchovou.
  • Dát dítěti trvalé místo v kruhu širší rodiny jako cestu do přirozeného společenského okruhu, místo, kde se vytváří základní postoje a kde se připravuje na příští roli v životě.
  • Dát dítěti trvalé prostředí, které mu poskytuje náhradu domova a dává mu pocit bezpečí, jistoty a sounáležitost a podílí se na vytváření jeho identity


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka