Náhradní rodinná péče

Jednou ze základních funkcí rodiny je zabezpečit péči o děti a jejich výchovu. Funkce rodiny je v tomto směru těžko zastupitelná. Stabilní rodina, která zabezpečuje zdravý psychický a citový vývoj dítěte, má význam nejen soukromý, ale i celospolečenský. V případě, že rodina nemůže, nechce nebo není schopná tuto svoji základní funkci, spočívající v péči o děti, zabezpečit, je optimálním řešením náhradní rodinná péče, což představuje svěření dítěte na základě rozhodnutí soudu do osvojení či pěstounské péče.

Kvalita zprostředkování náhradní rodinné péče závisí na jedné straně na správném vyhodnocení situace dítěte, jeho sociální a zdravotní anamnézy, jeho dosažené i perspektivní, potenciální vývojové úrovně ve všech oblastech rozvoje. Na druhé straně pak rozhoduje kvalita procesu výběru a formování náhradních rodičů, tj. jejich diagnostika zahrnující osobnost, postoje, motivaci, schopnost vcítění do potřeb a prožívání dítěte stejně jako podpora při formování a kultivaci těchto složek osobnosti a při vytváření dovedností potřebných k náležité výchově a péči o dítě. Stejně tak je ovšem důležitá příprava náhradních rodičů. Cílem je tedy v pozitivní formě poskytnout žadatelům co nejúplnější představu o ohrožených dětech, které ztrácejí původní výchovné prostředí, svoji jistotu a jsou odkázané na pomoc a ochranu společnosti. Tyto děti si zaslouží odbornou pomoc. Jde o to hledat, nacházet i ověřovat cesty a způsoby, jak dítěti nejlépe nahradit vlastní rodinu jiným rodinným prostředím, náhradními rodiči.

Zcela zvláštní pozornost je věnována místu biologických rodičů v životě dítěte a náhradní rodiny. Jde o to, aby si žadatelé uvědomili, že dítě přijímají do péče s jeho minulostí, kterou spoluvytvářely i osoby, jejichž působení v životě dítěte je třeba reflektovat a připustit a umožnit dítěti svobodný přístup do těchto oblastí jeho osobní minulosti. Předpokládá to samozřejmě i fakt, aby žadatelé přijali pravdu o původu dítěte takovou, jaká je, což se učí i nácvikem v přípravných kurzech, jak dítěti tuto skutečnost sdělit přiměřeně jeho věku a chápání.

Sebelepší zákon, sebepříznivější hmotné zabezpečení nově vznikající rodiny, nemohou samy o sobě tyto vztahy zabezpečit. Mohou pro jejich vznik, trvání a prohlubování vytvořit jen určité vnější předpoklady. K úspěšnému navazování vztahů a integrace přijatého dítěte nejen v rámci primární náhradní rodiny, ale i v rámci širší rodiny náhradních rodičů, můžeme přispět kvalitní pomocí, kterou poskytujeme. Neméně důležité je mít na paměti i prestiž, kterou náhradní rodiny ve společnosti musí mít.

Úkolem ochrany ohrožených dětí musí být kvalitní služby na všech úrovních.

Bližší informace:
Miroslava Chudějová

e-mail: Miroslava.Chudejova@praha.eu
tel.: 236 004 191

Bc. Anna Valová
e-mail: anna.valova@praha.eu
tel.: 236 004 151

Zájemci mohou využít on-line Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči

V tomto Adresáři jsou obsaženy informace o subjektech, které poskytují služby zájemcům o náhradní rodinnou péči, pěstounským i osvojitelským rodinám, ale také například dětem opouštějícím ústavní výchovu.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka