Přijetí dítěte do rodiny

Pokud se náhradní rodiče rozhodnou dítě přijmout do péče, podají návrh na svěření dítěte do předadopční či předpěstounské péče k příslušnému soudu.

Žadatelům je nabízena i následná pomoc po přijetí dítěte do rodiny a to jak zdravotní poradenská činnost, tak i, pokud by bylo třeba podpora ze strany psychologa. Snažíme se zprostředkovat kontakt s pracovištěm, které tyto možnosti má.

Tato fáze je jak pro žadatele, tak pro všechny zúčastněné nejpozitivnější a je krásné sledovat, jak děti v rodinách zkrásní láskyplnou péčí a udělají velké pokroky ve vývoji.

Považujeme ještě za potřebné zmínit se o faktu biologického a psychologického rodičovství. Žadatelé o osvojení by měli být vedeni k tomu, aby dítěti včas a vhodnou formou tento fakt sdělili. Odkazujeme na prof. PhDr. Matějčka, který uvádí, že věda, psychologie, už dávno představy o volání krve překonala. Prokázala, že základním principem citového vztahu je pocit důvěry, bezpečí, jistoty. Tyto poznatky mluví tedy ve prospěch psychologického rodičovství, ve prospěch náhradní rodinné péče v kontrastu s péčí ústavní, která na citových vztazích být založena nemůže. Otázka pravdy v lidském životě není totiž jen otázkou filozofickou a mravní, ale je také hluboce psychologickou. Týká se to vztahů mezi dospělými stejně jako vztahů mezi rodiči a dětmi. Jestliže něco důležitého zatajíme, žijeme vlastně neustále v napětí a nejistotě, zda se to někdy neprozradí. Žádná ochranná opatření nejsou dokonalá, aby mohla této nejistoty žadatele do posledního zbytku zbavit. A tito lidé poněkud nepřirozeně, o něčem raději nemluví, a naopak o jiných věcech mluví moc a může se pokládat za zcela zákonité, že dojede k nevhodnému prozrazení. Pravda je také nejlepší ochranou adoptivního svazku.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka