Sociálně-právní ochrana dětí- zaměření činnosti

 • řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí na území Prahy
 • metodicky vede sociální pracovníky SPOD a vytváří pro ně metodické materiály
 • seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v případové práci s klientem a jeho rodinou
 • zajišťuje preventivní a poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče
 • spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, s příslušnými státními orgány a institucemi i s nestátními organizacemi, které mají v působnosti ochranu dětí
 • analyzuje a vyhodnocuje výkon SPOD se zřetelem na kvalitu a etiku, s výsledky seznamuje jednotlivé sociální pracovníky SPOD, zastupitelstvo a MPSV
 • pravidelně spolupracuje s věcně příslušným odborem MPSV
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • vydává, odnímá, vede evidenci a kontroluje činnost osob, kterým bylo vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • rozhoduje o nároku a výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • vyřizuje dotazy a připomínky pracovníků obcí, dětských domovů, kojeneckých ústavů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výchovných ústavů týkající se sociálně-právní ochrany dětí
 • vykonává další činnosti v rámci pracovní náplně MHMP

Bližší informace:

 

 

Orgány sociálně právní ochrany – Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou oddělení sociálně právní ochrany městských částí Prahy 1-22.(viz Úřády městských částí)

Poskytování sociálně- právní ochrany pověřenými osobami – seznam pověřených osob a občanských sdružení naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Okamžitá pomoc ohroženým dětem – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

 

   Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka