Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochranu mohou dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (všechny odkazy v této sekci se vztahují k uvedenému předpisu), vykonávat také pověřené osoby na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, které vydává:

 1. komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností jejím starostou, pokud se žádá o pověření pouze pro činnost „zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů“, nebo

 2. krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla osoby, která žádá o vydání pověření, pokud je žádáno o pověření k libovolné kombinaci činností uvedených v následujícím výčtu.

Výčet činností, pro které lze získat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:

 1. Výkon činnosti podle § 10 ods. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje [§ 6].

 2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)].

 3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].

 4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].

 5. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a § 32].

 6. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40].

 7. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti [§ 41].

 8. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc [§ 42].

 9. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti [§ 43].

 10. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

 11. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c), kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

 12. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)].

 13. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 14. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a ost. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].

 15. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a ods. 1 písm. a), § 48 ods.2 písm. h)].

Pověření se vydává ve správním řízení zahájeném na základě podání žádosti (a povinných příloh v ní uvedených) na tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí (žádost je editovatelná po jejím stažení):

 

Do 15 dnů ode dne udělení pověření musí pověřená osoba doložit uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škody způsobené výkonem sociálně-právní ochrany na základě pověření.

Pověřené osoby se sídlem v Praze jsou směrem k Magistrátu hlavního města Prahy povinny dle ustanovení § 49 odst. 10 zákona plnit tyto povinnosti:

 1. Oznámit změnu skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku;

 2. Vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření;

 3. Vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej do nejpozději do 30 června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek stanovených v § 57 odst. 2 zákona;

 4. Oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.

Přehled pověřených osob s vydaným pověřením  - dostupný na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stížnosti na činnost pověřených osob

Každá pověřená osoba má stanovena vlastní pravidla sledování kvality poskytovaných služeb a možnosti podání stížnosti proti jejímu postupu.

Na základě právního názoru Ministerstva práce a sociálních věcí a Veřejné ochránkyně práv se vydání pověření nepovažuje za přenos výkonu státní správy na pověřené osoby. Z toho důvodu není možno požádat Magistrát hlavního města Prahy o přešetření způsobu vyřízení stížnosti na postup pověřené osoby.

Podání týkající se postupu pověřené osoby je tak vždy hodnoceno jako podnět podaný dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly výkonu sociálně-právní ochrany pověřenou osobou dle § 49 odst. 12 zákona.

Po zhodnocení obsahu podnětu buď Magistrát hlavního města Prahy přistoupí k odložení věci, nebo k provedení kontroly, která je vždy prováděna z moci úřední.

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Kodiš, tel. 236 004 190, e-mail tomas.kodis@praha.eu

Mgr. Alena Slámová, tel. 236 004 485, e-mail alena.slamova@praha.eu

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP")

 • dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotnických služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • na základě rozhodnutí soudu,
 • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
 • požádá-li o to dítě.

Maximální délka pobytu dítěte v ZDVOP podle právního titulu umístění:

 • 3 měsíce od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v tomto případě je možné prodloužení na dobu 6 měsíců s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD).
 • 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců.
 • Z rozhodnutí soudu může být dítě svěřeno do ZDVOP dle § 971 odst. 2 občanského zákoníku na dobu maximálně 6 měsíců: V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.

 

Zřizovatelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se sídlem v Praze:

Fond ohrožených dětí www.fod.cz

Dům tří přání  www.dumtriprani.cz

Dětský domov Charlotty Masarykové www.ddzbraslav.cz

Sdružení SOS dětské vesničky www.sos-vesnicky.cz

Sdružení na ochranu ohrožených dětí www.sood.cz

 

Dokumenty ke stažení – viz Související dokumenty:

Žádost o příspěvek pro ZDVOP

Seznam dětí ve ZDVOP - příloha k žádosti

Hlášení změn - příloha k žádosti

Potvrzení OSPOD o umístění dítěte do ZDVOP

 

Bližší informace:

Mgr. Alena Slámová, DiS., tel. 236 004 485, e-mail alena.slamova@praha.eu

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka