Standardy sociálně-právní ochrany

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontakt:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sociální věcí

Oddělení sociální péče
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
detašované pracoviště Charvátova 9/145, 110 00 Praha 1

Úřední hodiny odboru SOV:
Pondělí 12.00 - 17.00 hod
Středa 8.00 - 18.00 hod

Podatelny:

Mariánské nám.:
pondělí 8.00 - 17.00 hod
úterý 8.00 - 16.00 hod
středa 8.00 - 18.00 hod
čtvrtek 8.00 - 16.00 hod
pátek 8.00 - 15.00 hod

Jungmannova:
Po – Čt 8.00 - 18.00 hod
Pá 8.00 - 16.00 hod

ID datové schránky 48ia97h

Adresa elektronické podatelny: posta@praha.eu

www.praha.eu
http://socialni.praha.eu

Použité pojmy

MHMP = Magistrát hl. m. Prahy
SOV = odbor sociálních věcí
HMP = hl. m. Praha
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí
ÚMČ = úřad městské části
SPOD = sociálně-právní ochrana dětí
SPO = sociálně-právní ochrana
OSPOD = orgán sociálně-právní ochrany dětí
NRP = náhradní rodinná péče
ISMS = systém řízení bezpečnosti informací
PČR = policie ČR
MP = městská policie
ZOZ = zkouška odborné způsobilosti
IPV = individuální plán vzdělávání
BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO = požární ochrana
ZDVOP = zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Pověřené osoby = pověřené osoby poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření dle § 48 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
ZSPOD = zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
Správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Ředitel = ředitel SOV
Vedoucí = vedoucí oddělení sociální péče
Pracovnice/pracovník = zaměstnanec MHMP, SOV, pracující v oddělení sociální péče na úseku OSPOD

2. Prostředí a podmínky

2a

Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany.

Pracoviště SPO se nachází v detašované budově s výtahem a schodištěm na adrese Charvátova 9/145, Praha 1, ve 4. patře. Výtah je možno využít i jako bezbariérový vstup na pracoviště. V přízemí budovy se nachází recepce, kdy pracovník recepce eviduje příchozí návštěvy, v případě úředních dnů informuje klienty, kde najdou konkrétní osobu, za kterou jdou. Recepční má službu od 5:30 do 21:30, pro klienty je však vstup do budovy možný buď v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě s pracovníkem.

Kanceláře disponují technickým vybavením – každá/ý pracovnice/pracovník má vlastní PC, telefon, dále v kanceláři je k dispozici tiskárna. Pracovníci mají vlastní zázemí – stůl, židli, skříně k umístění dokumentace či osobních věcí (šatna). Kanceláře jsou v rámci daného prostoru uzpůsobeny k jednání s dospělými klienty. Pracoviště NRP disponuje i menším hracím koutkem pro děti (stolek, židličky, hračky, knížky apod.), ten lze využít i při jednání nejen na úseku NRP, ale i při jednání s dětmi v rámci agendy SPOD. Při jednání sedí pracovnice/ík u stolu tak, aby mezi ní/m a klientem nebyla překážka (stůl). Jednání s klienty vždy probíhají v kanceláři nikoliv ve veřejných prostorách (chodba atd.). V kanceláři sedí zpravidla dvě pracovnice/pracovníci. Je-li to nutné, jednání s klientem (např. v případě agresivního klienta) se účastní dva pracovníci.

Na chodbě oddělení se nachází kuchyňka, kde je k dispozici lednice, dřez na mytí nádobí a mikrovlnná trouba.

Klient může využít při čekání na chodbě židle. Nedochází k prodlevám při čekání na danou pracovnici/pracovníka. Pokud je klient objednán na konkrétní termín, daná/ý pracovnice/pracovník je na svém pracovišti připraven/a. Pokud se projednává záležitost s dítětem o samotě, jsou při jednání přítomni vždy dva pracovníci/pracovnice. Dítě má možnost se vyjádřit a požadovat přítomnost rodiče či další, jemu blízké osoby, při projednávání. Při projednávání jsou vždy dveře v kanceláři zavřené.

Vedoucí mapuje jednání a agresivním či problémovými klienty. V případě potřeby se účastní jednání nebo jej ukončuje (např. odvoláním pracovnice z důvodu jiného pracovního úkolu). Pokud je na oddělení agresivní klient, lze se obrátit na PČR. Prostory objektu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. V kancelářích oddělení jsou nainstalována bezpečnostní tlačítka pro případ potřeby. V případě, že se zmáčkne tlačítko, pořizuje se videozáznam pro další použití (trestní řízení).

Kanceláře jsou dostatečně prostorné a lze je využít i pro jednání s menší skupinou lidí. V případě, že se jedná o větší skupinu dospělých klientů, lze (po předchozí a včasné rezervaci) využít zasedací místnost v budově s kapacitou cca 35 lidí (5. patro) nebo místnost s kapacitou cca 25 lidí (přízemí u vchodu do budovy). Zasedací místnosti jsou používány také na různé semináře, workshopy, školení, metodická setkání atd. pro pracovníky v sociální oblasti (úřady, sociální služby, pověřené osoby, jiné neziskové organizace, apod.), které pracovníci MHMP pořádají či spolupořádají.

Na dveřích u vchodu do budovy, kde sídlí pracoviště OSPOD, je zveřejněno, že prostory v celé budově jsou monitorovány kamerovým systémem.

2b

Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu.

Každý/á pracovník/pracovnice SPOD MHMP má k dispozici:

 • Počítač s připojením na internet
 • Stůl, židli
 • Skříň či jiný úložný prostor na dokumenty
 • Pevnou telefonní linku
 • Vedoucí oddělení mobilní telefon, toto telefonní číslo mají všichni pracovníci k dispozici a znají ho
 • Kancelářské potřeby

Ve společných prostorách se nachází multifunkční kopírovací zařízení, kde je možné i skenovat dokument a ukládat na flash disk. Fotoaparát pro případné užití je k dispozici na sekretariátu oddělení.

Pokud je kancelář vykradena, či jedna z věcí materiální výbavy odcizena, je okamžitě informován vedoucí oddělení, s nímž je konzultován další postup a přes aplikaci Service desk je nahlášen bezpečnostní incident.

Při práci s technikou se pracovníci řídí ISMS. Aplikace Servicedesk, která slouží k řešení problémů v oblasti IT, k objednávání školení, k hlášení bezpečnostních událostí a k objednávání mobilních a pevných linek, je k dispozici všem pracovníkům na intranetu.

Rezervaci služebního automobilu (místo určení, čas odjezdu, počet osob,…) schvaluje e-mailem vedoucí. Tento souhlas je s požadavkem předán na příslušný odbor MHMP. Žádný z pracovníků oddělení sociální péče nemá referentské zkoušky a nemůže tedy řídit služební vozidlo.

2c

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen „klient“), zejména s ohledem na potřeby dětí.

Pracoviště NRP disponuje hracím koutkem pro děti a to včetně různých typů hraček, knížek, papírů, pastelek apod. Za dětský koutek zodpovídá pracoviště NRP. Hračky je možné zapůjčit do ostatních kanceláří.

Informační materiály k sociálně-právní ochraně jsou k dispozici na nástěnkách na chodbách budovy
a v kancelářích.

Odborná literatura pro pracovníky SPOD je k dispozici u vedoucí odd. V kancelářích pracoviště SPOD je také odborná literatura k využití (např. zákoníky, výklady zákonů, knihy s tématikou SPOD, NRP atd.). Knihy jsou evidovány jako majetek MHMP.

Pro klienty není vymezena toaleta. Toalety na patře, kde sídlí pracovníci oddělení sociální péče, jsou odemčené. Přebalovací pult zde není k dispozici, je-li ho třeba, je možné využít prostor v kanceláři k přebalení dítěte. Pokud klientka potřebuje nakojit dítě, je jí umožněno kojit v některé z kanceláří. Bezbariérová toaleta je k dispozici v přízemí budovy, u vrátnice.

V případě potřeby je možné ohřát či připravit jídlo pro dítě v kuchyňce, která je určena pracovníkům.

2d

Orgán sociálně právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Na chodbě oddělení se nachází kuchyňka, kde je k dispozici lednice, dřez na mytí nádobí a mikrovlnná trouba. Toalety jsou také na chodbě.

Pro klienty není vymezena toaleta. Toalety na patře, kde sídlí pracovníci oddělení sociální péče, jsou odemčené. Přebalovací pult zde není k dispozici, je-li ho třeba, je možné využít prostor v kanceláři k přebalení dítěte. Pokud klientka potřebuje nakojit dítě, je jí umožněno kojit v některé z kanceláří. Bezbariérová toaleta je k dispozici v přízemí budovy, u vrátnice.

Lékárnička je k dispozici na sekretariátu ředitele a zodpovídá za ní organizačně administrativní pracovnice. V případě, že je sekretariát zamčen, náhradní klíč má k dispozici pracovnice NRP v kanceláři č. 406, případně je možno zapůjčit univerzální klíč z vrátnice budovy (na vrátnici je také lékárnička).

Desinfekční prostředky (desinfekční ubrousky, gely na ruce, jednorázové rukavice, jednorázové návleky na obuv apod.) jsou pracovníkům poskytovány.

Úklid je zajištěn úklidovou firmou. Za úklid na pracovním stole si zodpovídá každý pracovník sám.

1x za 2 roky je každý pracovník/pracovnice proškolena v BOZP, PO, protikorupčním jednání, kdy záznam je veden u vedoucí/ho oddělení a na personálním oddělení MHMP.

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3a

Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Pracovní postupy a pravidla, které zajišťují naplnění Standardů kvality v SPO, jsou obsaženy v tomto dokumentu. Vybrané jsou také zveřejněné na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy www.praha.eu a na portálu http://socialni.praha.eu. Účelem je sjednocení postupů pracovníků, zjednodušená orientace pracovníků a klientů v pravidlech a postupech týkajících se výkonu SPOD.  Dokument je zveřejněn na portálu http://socialni.praha.eu, odkaz „standardy kvality sociálně právní ochrany“, v tištěné verzi včetně příloh je k dispozici na pracovišti odd. sociální péče.

Na webových stránkách MHMP v sekci „povinně zveřejňované informace“ jsou uvedené základní informace o MHMP, jak si podat žádost, informace o opravných prostředcích, návody pro řešení nejrůznějších životních situací, nejdůležitější předpisy, výroční zprávy, seznam organizací zřizovaných hl. m. Prahou atd. Další informace jsou v záložce „o městě“.

Na portálu http://socialni.praha.eu jsou k dispozici seznamy pracovníků MHMP, odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče. Dále jsou zde uvedeny informace o sociálních službách, oblast rodiny včetně náhradní rodinné péče. Pro odborníky jsou zde sekce věnované grantům, financování a plánování v sociální oblasti, registrace poskytovatelů sociálních služeb. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.

3b

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, poskytuje sociálně-právní ochranu dětí jakožto krajský úřad. Jeho povinnosti v této oblasti vyplývají především ze ZSPOD. Činnosti odboru jsou ve srozumitelné formě uvedené na portálu http://socialni.praha.eu.

Činnosti, kterými se oddělení sociální péče především zabývá, věnuje:

 • Poradenská činnost
 • Zajišťování náhradní rodinné péče – odborné posuzování žadatelů o NRP, zprostředkování NRP, vedení evidenci žadatelů o NRP a evidence dětí za účelem zprostředkování NRP
 • Kontrolní činnost – OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22, pověřené osoby k výkonu SPOD v souvislosti se zákonem č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Metodická podpora a vedení OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22
 • Vyřizování stížnost a odvolání
 • Vydávání pověření k výkonu SPOD
 • Výplata příspěvku pro ZDVOP
 • Vyřizování podnětů a žádostí OSPOD, pověřených osob, právnických a fyzických osob
 • Rozhodování o změně místní příslušnosti k výkonu SPOD v odůvodněných případech na základě žádosti OSPOD nebo zákonných zástupců dětí

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

4a

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Oddělení sociální péče spadá pod Odbor sociálních věcí MHMP. Odbor řídí ředitel odboru.

Oddělení sociální péče MHMP má toto personální zabezpečení:

 • 1 vedoucí oddělení
 • 3 metodičky/metodici sociálně-právní ochrany dětí:
  • Oblast SPOD – metodická a kontrolní činnost na úseku SPO, vyřizování stížností a odvolání na úseku SPOD, agenda spojená s vydávání pověření k výkonu SPOD, kontrolní a metodická činnosti na úseku tzv. pověřených osob k výkonu SPOD
  • Posuzování nároku a výplata příspěvku pro ZDVOP
 • 3 referenti/ky náhradní rodinné péče:
  • Oblast NRP - vedení spisové dokumentace, zprostředkování a poradenství, vyřizování stížností na úseku NRP, odborné posuzování a vedení evidence žadatelů o NRP
 • 1 koordinátor/ka sociální práce:
  • metodická a kontrolní činnost na úseku SPO, zaměření na agendu standardy kvality v SPO (metodické vedení, kontrolní činnost, tvorba pro MHM), na oblast kurately pro děti a mládež (metodická a kontrolní činnost), na problematiku CAN a domácího násilí, vyřizování stížností a odvolání na úseku SPOD
 • Další pracovníci odd. sociální péče:
  • 2 metodičky/metodici sociální práce:
   • Oblast sociální kurately pro dospělé – metodická a kontrolní činnost na území hl. m. Prahy, oblast sociální práce – poradenství, práce s klienty, vyřizování stížností
   • Oblast sociální práce – poradenství, práce s klienty, oblast veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti (metodická, kontrolní činnost), vyřizování stížností
  • 4 referenti/ky registrace sociálních služeb:
   • Oblast registrace sociální služeb – vedení spisové dokumentace, registrace
    a přeregistrace

Všichni výše uvedení pracovníci se podílí na organizaci porad (např. pro OSPOD, ZDVOP, pověřené osoby k výkonu SPOD atd.) a účastní se kontrol OSPOD a pověřených osob k výkonu SPOD.

V rámci odboru, do kterého odd. sociální péče spadá, se nachází také oddělení sekretariátu:

 • 1 organizačně administrativní referentka

Všichni pracovníci oddělení jsou podřízeni vedoucí oddělení, ta/ten řediteli odboru. Veškerá činnost se tak nejprve konzultuje s vedoucí/m oddělení. Je dodržována hierarchie odboru případně MHMP.

Odbor je zařazen do sekce služeb občanům.

Všichni jsou zaměstnáni na plný úvazek (hlavní pracovní poměr).

4c

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí
a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

Z organizační struktury vyplývá, že sociálně-právní ochranu mají v gesci metodičky/metodici sociálně-právní ochrany dětí, referenti/ky náhradní rodinné péče a koordinátor/ka sociální práce. Jejich funkce nejsou kumulované s agendami mimo SPOD. Jejich oprávnění a povinností vyplývají z pracovní náplně. Pracovní profily jsou součástí personálního spisu každého zaměstnance, k dispozici jsou
i v e-podobě u vedoucí odd.

5. Přijímání a zaškolování

5a

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

Všichni sociální pracovníci/ce na úseku SPOD splňují kvalifikační předpoklady dle zákona o sociálních službách a splňují zvláštní odbornou způsobilost na úseku SPO.

5b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Magistrát hl. m. Prahy má vytvořenou příručku pro přípravu výběrového řízení - Výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníků/úřednic a jmenování do funkcí vedoucích úředníků/úřednic hl. m. Prahy zařazených do MHMP, kde je podrobně popsán způsob přípravy výběrového řízení. Výběrové řízení je vždy zveřejněno na webových stránkách MHMP, je možné dát i inzerát v médiích.

Ve výběrovém řízení jsou vždy uvedeny požadavky na vzdělání a další dovednosti, aby pracovnice/ík splňoval/a požadavky dle zákona o sociálních službách jakožto sociální pracovnice/ík.

Samotný proces výběru nového zaměstnance probíhá v úzké a intenzivní spolupráci s odpovědnými zaměstnanci odboru SOV a personálního MHMP. Členové výběrové komise mají mlčenlivost, která je striktně dodržována. Výběrové řízení se řídí platnou legislativou, probíhá v přátelské atmosféře. Předsedou komise je zpravidla ředitel, členem vedoucí případně další pracovníci/ice, tajemníkem je zpravidla zaměstnanec personálního oddělení.

Při nástupu zaměstnance na odd. sociální péče mu je určen mentor (viz kritérium 5d).

5c

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

Všichni pracovníci odd. sociální péče, v jejichž náplni práce je výkon SPOD, mají absolvovanou případně uznanou Ministerstvem vnitra zkoušku odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí. Všichni pracovníci oddělení mají také absolvovanou či uznanou zkoušku odborné způsobilost – obecná část. Doklad o absolvování či uznání zkoušky je založen v personální složce zaměstnance.

5d

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu.

V případě nástupu nového zaměstnance na oddělení sociální péče má přiděleného pracovníka = mentora, který ho zaškoluje. Zaškolování probíhá na pracovišti pracovníka. Cílem je, aby se nový zaměstnanec adaptoval na svém pracovišti, osvojil si dovednosti k výkonu své činnosti, naučil se pracovat se spisovou službou a v případě potřeby měl k dispozici oporu a podporu od mentora.

Při nástupu zaměstnanec doloží, že absolvoval u závodní lékařky vstupní prohlídku. Dále obdrží základní informace o chodu MHMP.

5e

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.

Praxe na MHMP spadají do činnosti odboru personálního. Informace pro stážisty jsou také k dispozici na webových stránkách MHMP, v záložce volná pracovní místa. Pro oddělení sociální péče platí všechna uvedená pravidla, postupy tak jako pro celý MHMP.

6. Profesní rozvoj zaměstnanců

6a

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace.

Hodnocení pracovníků probíhá zpravidla 1x ročně. Hodnocení probíhá v aplikaci e-Fluxpam. Nejprve provede každý pracovník/ice vlastní sebehodnocení, poté je prováděno hodnocení spolu s vedoucí/m odd. Současně s vyhodnocením se aktualizuje IPV. Vedoucí zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v metodice hodnocení podřízených zaměstnanců.

6b

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Každý zaměstnanec odd. sociální péče MHMP má zpracovaný individuální plán dalšího vzdělávání (tzv. IPV). IPV vychází z potřeb pracovnice/pracovníka, tak aby došlo k rozšíření, zdokonalení, obnovení či zlepšení jeho dovedností, a to tak jak po odborné tak i osobní stránce. Za zpracování IPV odpovídá vedoucí. IPV je založen v osobní složce daného zaměstnance v odboru personálním MHMP, každý pracovník/ice obdrží kopii IPV. Řídí se platnými zákony (např. zákon o úřednících).

MHMP má na intranetu v sekci personalistika vytvořenou záložku „vzdělávání zaměstnanců MHMP“, kde jsou k dispozici veškeré potřebné informace včetně nabídky aktuálních kurzů, eLearningové kurzy, které se pořádají MHMP. Pro přihlášení na externí vzdělávací akce se využívá systém Servicedesk.

V případě hrazených kurzů je třeba nejprve konzultovat s vedoucí oddělení.

6c

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází
z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.

Průběžné vzdělávání zaměstnanců vychází z jejich IPV, které je připravováno ve spolupráci s odborem personálním MHMP. Vzdělávání pracovnic/pracovníků na úseku SPOD je průběžně realizováno
a evidováno v IPV. V případě konferencí, workshopů apod., kde není akreditace, se o průběhu informuje vedoucí/m oddělení a následně kolegyně/kolegové v rámci porad oddělení. Doklady o absolvování vzdělávacích akcí se dokládají odboru personálnímu.

6d

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Od září 2015 je zajištěna pro pracovníky OSPOD MHMP podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka – supervizora. Týmová supervize se koná min. 1x za 2 měsíce, případně dle potřeb pracovníků i častěji, individuální je možná po domluvě se supervizorem, kdy každý pracovník/pracovnice má možnost tuto formu využít 2x ročně. Termíny týmové supervize jsou domlouvány dopředu, aby se mohli účastnit všichni pracovníci.

V rámci intervize jsou pořádány vedoucí odd. porady, cca 2-3x měsíčně, kde se předávají informace, je prostor pro diskusi ohledně případů apod. Samozřejmostí jsou konzultace mezi pracovníky a podpora navzájem.

7. Prevence

7a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

MHMP, jakožto krajský úřad, monitoruje především děti nahlášené do náhradní rodinné péče. Metodicky koordinuje činnost OSPOD jednotlivých ÚMČ i v oblasti depistáže
a monitoringu ohrožených dětí. V rámci metodické činnosti spolupracuje také s institucemi např. soudy, PČR, zařízení sociálních služeb, pověřené osoby, školská zařízení a zařízení ústavní výchovy, kdy vytváří koncepty, metodiky pro pracovníky OSPOD na území hl. m. Prahy.

V rámci kontrolní činnosti je zjišťován i rozsah preventivních aktivit realizovaných OSPOD ÚMČ Praha 1-22 a také tzv. pověřených osob. Dále se monitorují postupy vyhledávání dětí, které jsou uvedené v § 6 ZSPOD, jaká je spolupráce s dalšími odborníky, odbornými zařízeními atd.

OSPOD ÚMČ Praha 1-22 je také nabízena metodická podpora při řešení konkrétních případů (individuální, kazuistické semináře, metodické dny,…).

Z metodických porad jsou vedeny zápisy včetně seznamu účastníků, které jsou uloženy ve složce v kanceláři vedoucí oddělení.

Pracovníci odd. sociální péče se také účastní případových konferencí, které pořádají OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22.

7b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

V rámci své činnosti MHMP, odd. sociální péče, spolupracuje s institucemi jako např. soudy, PČR, zařízení sociálních služeb, osoby pověřené k výkonu SPOD, školská zařízení a zařízení ústavní výchovy, zdravotnická zařízení (DC, porodnice apod.). Pořádá metodická setkání a výjezdové akce pro pracovníky OSPOD ÚMČ. Pracovníci odd. sociální péče také přednáší o odborných tématech pracovníkům OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22, pořádají konference za účasti dalších odborníků v rámci multidisciplinární spolupráce v oblasti SPOD.

Dále se pořádají porady a další odborné akce pro ZDVOP, pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, pověřených osob apod.

Na základě kontrolní činnosti a podnětů pověřených osob, právnických a fyzických osob se pracovníci SOV zapojují do řešení konkrétních případů ohrožených dětí, účastní se případových konferencí
a poskytují poradenskou a metodickou činnost. Dlouhodobě dohlížejí nad výkonem sociálně-právní ochrany v některých zvlášť závažných a komplikovaných případech ohrožených dětí na základě opakovaných podnětů a stížností.

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8a

Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

Fáze procesu:

 • Přijetí oznámení: oznámení je přijato v písemné podobě, doručeno poštou, datovou schránkou, e-mailem, osobně na podatelnu MHMP, osobně oznámením do protokolu, telefonicky - vždy vše evidováno ve spisové službě.
 • Evidence případu: poštu zpracovává organizačně administrativní referentka a to jak došlou tak odchozí. Došlá pošta se předá vedoucí/mu odd., který/á případ přiděluje dále konkrétní pracovnici/pracovníkovi dle agendy případně dle vytíženosti pracovníků.
 • Předávání případu: vedoucí odd. rozděluje veškerou došlou poštu (jak ve fyzické podobě, tak i ve spisové službě), zodpovídá za plnění termínů a řádné vyřízení. Na sdíleném disku je k dispozici přehled zpracovaných úkolů a případů, které zpracovávají metodici SPOD a koordinátorka sociální práce (především vyřizování stížností, odvolání, účast na případových konferencích atd.). Rozdělování je prováděno i s ohledem na popis pracovní činnosti.
 • Zpracování případu: pracovník zpracovává případ dle typu případu a příslušných právních norem, tak aby byly dodrženy zákonné lhůty pro vyřízení.

Vyřizování případu je vždy konzultováno s vedoucí/m odd. Konečný dokument podepisuje ředitel odboru vždy po odsouhlasení a parafování vedoucí. Případ je evidován ve spisové službě, se kterou se pracuje, a po vyřízení případu se spis ve spisové službě uzavře. Vše je vyřizováno v souladu se správním řádem a spisovým a skartačním řádem MHMP.

8b

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

Naléhavost případů se zpravidla odvíjí od zákonných lhůt (např. zákon o svobodném přístupu k informacím) nebo od ohroženosti dítěte případně jiné osoby.

V případě ohrožení dítěte či jeho rodiny se případ řeší okamžitě bez prodlení a to zkontaktováním příslušného OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22, na jehož území se dítě nachází, nebo spadá trvalým, faktickým pobytem do jeho správního území. Takový případ je často i nadále řešen s daným pracovníkem/pracovnicí SPOD MHMP.

Pravidla k posouzení naléhavosti případů:

 1. Naléhavé případy (např. dítě bez zajištěné péče, dítě s akutní intoxikací, dítě týrané, zneužívané, zanedbávané – syndrom CAN) – pracovník OSPOD řeší nastalou situaci bezprostředně maximálně do 24 hodin ve spolupráci s místně příslušným OSPOD MČ Praha
  1 – 22 dle místa trvalého či faktického bydliště dítěte, případně dle místa, kde se dítě nachází, je nalezeno.

V případě zajištění NRP jsou u dítěte, které je právně volné či vhodné do NRP, maximálně do 24 hodin nebo nejbližší pracovní den, jedná-li se o víkend či svátek, příslušnými pracovníky vytipováni vhodní žadatelé o NRP, kteří jsou rovněž bezodkladně kontaktováni.

 1. Případy, kdy je třeba metodického vedení (např. oznámení nedostatečné péče rodičů, dítě v rozvodové kauze) – pracovník OSPOD do 7 pracovních dnů zkontaktuje příslušný OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22, který vede spisovou dokumentaci OSPOD, zjistí informace o případu a ve spolupráci s příslušným/i OSPOD řeší případ, metodicky daný/é OSPOD vede.
 2. Případy týkající se podaných stížností – vyřízení stížnosti se řeší v návaznosti na správní řád
  a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, tedy max. do 60 dnů od podání stížnosti.

Vyřízení korespondence, e-mailů:

 • Na další korespondenci (např. různá sdělení) pracovník odpoví maximálně do 30 dnů po obdržení v návaznosti na obsah korespondence.
 • E-mailovou korespondenci čte pracovník min. 1x denně, pokud jde o odpovědi na různé dotazy, sdělení apod., odpoví max. do 10 dnů po obdržení e-mailu.

Nepřítomnost na pracovišti:

 • V případě nepřítomnosti pracovníka na pracovišti v délce min. 1 dne včetně si pracovník přepojí telefonní linku na zastupující/ho kolegyni/kolegu, současně si nastaví v e-mailu zasílání automatické odpovědi s kontakty na zástup a informuje nadřízeného, kdo ho v jeho nepřítomnosti zastupuje.

Vzhledem k tomu, že pošta je přerozdělována denně, obdrží daný pracovník poklady, aby mohl na případu začít pracovat. Oznamovací povinnost mají všichni pracovníci, v případě potřeby se toto řeší neprodleně. Pokud je oznámení přijato při osobním jednání do protokolu, vyhodnotí daný/á pracovník/pracovnice jeho obsah. Na OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22 vykonávají pracovníci pohotovostní službu to každý den 24 hodin.

8c

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

Případy jsou předávány konkrétnímu pracovníkovi/pracovnici vedoucí/m odd., a to dle jeho zaměření. Pracovnice NRP mají agendu rozdělenou dle městských částí. Další pracovníci, jež se zabývají SPOD, mají činnosti uvedené v pracovní náplni a dle toho jsou jim případy rozdělovány. Vedoucí vždy zároveň zohledňuje i aktuální vytíženost konkrétního pracovníka.

Pokud to povaha případu vyžaduje, pracovník/pracovnice spolupracuje s dalšími subjekty, účastní se případových konferencí, vyžaduje si spisovou dokumentaci k případu, osobně konzultuje s pracovníky OSPOD, navštěvuje dané pracoviště OSPOD atd.

Kompetence konkrétního pracovníka jsou ukotveny v popisu pracovní činnosti.

Zastupování mezi pracovníky:

 • Pracovníci se navzájem zastupují v rámci kanceláři nebo po domluvě navzájem.
 • Při vypisování žádosti o dovolenou je vždy požadováno písemné sdělení zástupu. V případě, že žádost o dovolenou toto nesplňuje, není podepsána nadřízenými pracovníky.
 • Při nepřítomnosti vedoucí odd. je určen jeden zástupce.
 • Zastupující pracovník, pokud je zástup plánován dopředu, má dostatečné informace, přístup ke spisové složce a další potřebné informace pro plnohodnotný zástup. V případě potřeby je k dispozici univerzální klíč.
 • V případě potřeby náhlého zástupu (např. nemoc, úraz, rodinné důvody apod.) určí vedoucí odd., kdo, co a jakým způsobem zastupuje.
 • Během nepřítomnosti přepojí pracovník telefonní linku na zastupujícího pracovníka, uvede zástup v e-mailu pomocí funkce „mimo kancelář“.

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

Pracovníci odd. sociální péče, jejichž činnost spadá do sociálně-právní ochrany dětí, se řídí při jednání s klienty zejména:

 • Listinou základních práv a svobod
 • Úmluvou o právech dítěte
 • ZSPOD
 • NOZ
 • Správním řádem
 • Etickým kodexem sociálního pracovníka
 • Etickým kodexem zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP

9b

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

V rámci dalšího vzdělávání MHMP zajišťuje i školení na témata:

 • Neslyšící jako člen jazykové a kulturní menšiny
 • Kontakt s nevidomým a slabozrakým člověkem

Dále je možné se v této oblasti vzdělávat i mimo MHMP. Pracovníci se mají tak možnost v komunikaci a jednání s osobami se specifickými potřebami proškolit, zvýšit, zlepšit si tuto dovednost.

V případě potřeby např. tlumočníka znakového jazyka apod., je možné se obrátit na organizace, které se danými službami zabývají. Při vyhledávání externích odborníků je možné využít následující odkazy (odkazy má každý pracovník uložené ve svém počítači):

10. Kontrola případu

10a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.

Vedení spisové dokumentace kontroluje vedoucí oddělení namátkově, kontrolu vedení spisové dokumentace uvede na spisové obálce s datem kontroly a se svým podpisem. Při podpisu vyřizujícího dokumentu je pravidelně kontrolováno dodržení lhůty pro vyřízení, úplnost vyřízení a soulad vyřízení s právními předpisy, přičemž kontrolu stvrdí vedoucí oddělení parafou na originálu dokumentu. V případě nepřítomnosti vedoucí tuto kontrolu vykonává zastupující pracovník.

V případě nedostatku ve spisové dokumentaci jsou vedoucí navrženy kroky k odstranění a to ve spolupráci s příslušným pracovníkem a jsou písemně zaznamenány do spisu. Kontrola případů je projednána ústně s koordinátorem případu.

11. Rizikové a nouzové situace

11a

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení.

Riziková situace = situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších osob, případně hrozba vzniku škody na majetku. (Manuál implementace standardů kvality SPO, MPSV)

Nouzová situace = situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany z důvodu vzniku nenadálých skutečností. (Manuál implementace standardů kvality SPO, MPSV)

Pracovnice jednají s klienty zpravidla ve dvou, pokud to není možné, informují vedoucí a domluví se na postupu (např. je možné požádat kolegyni/kolegu, jež se nezabývá SPOD, aby se zúčastnil jednání). V případě že klient přechází do agresivního stavu (např. slovní urážky, nadávky, zvýšení hlasu apod.), jednání se přeruší a přizve se vedoucí odd. případně ředitel k dalšímu jednání.

Prostory objektu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. V kancelářích oddělení jsou nainstalována bezpečnostní tlačítka pro případ potřeby. V případě, že se zmáčkne tlačítko, pořizuje se videozáznam pro další použití (trestní řízení). Celý systém je napojen na bezpečnostní agenturu.

Klient by neměl dlouhodobě čekat na pracovnici/pracovníka, zvlášť pokud je předem objednaný. Pokud přijde klient bez objednání a daná/ý pracovnice/pracovník je mimo budovu, informuje se vedoucí odd. nebo je klientovi nabídnuta podpora jiného pracovníka.

Všichni pracovníci jsou průběžně školeni v BOZP, MHMP pořádá v rámci průběžného vzdělávání semináře na téma komunikace a vycházení s různými typy lidí, jak zvládat stres a tlak, dále školení první pomoci apod.

V případě zranění (vážnějšího) klienta se ihned volá rychlá záchranná služba. Pokud se jedná o lehčí zranění (např. říznutí o papír apod.), je mu nabídnuto ošetření či obvazový materiál a učiní se písemný záznam.

V případě nouzové situace je vždy zajištěn provoz oddělení a zvláště pracovníků, kteří vykonávají SPOD, a to formou zástupů.

Pokud dojde ke zranění (lehčího) pracovníka oddělení, ošetří se zranění (lékárnička na sekretariátu odd.) a provede se písemný záznam. V případě těžšího zranění se ihned volá rychlá záchranná služba.

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

12a

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.

Při zpracování, vedení, evidenci a archivaci dokumentace se pracovnice řídí především:

 • správním řádem,
 • ZSPOD,
 • spisovým a skartačním řádem MHMP,
 • analogicky a podpůrně také Směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013.

12b

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany = veškeré záznamy ze schůzek, šetření a konzultací, které jsou vedeny s dítětem, jeho rodiči, sourozenci, osobami pečujícími či dalšími osobami (učiteli, lékaři, vedoucími volnočasových aktivit apod.). Tedy všechny záznamy a zápisy, které provádí zaměstnanec a zakládá do spisu. Ostatní dokumenty (posudky odborníků, kopie zpráv apod.) zůstávají samozřejmě tak, jak byly na pracoviště doručeny, nijak se neupravují. (Manuál implementace standardů kvality SPO, MPSV)

Veškeré záznamy, které se sepíší s klienty, jsou vždy srozumitelné a jasné, tak aby klient rozuměl obsahu záznamu. Záznam je vždy podepsán pracovnicí/pracovníkem (případně dalšími pracovníky, kteří jsou jednáni také účastni), jež jednání vede, a klientem/klienty. V případě, že je záznam pro klienta nejasný či nesrozumitelný, pracovnice/pracovník mu jej vysvětlí. U negramotných klientů je jim záznam nahlas přečten.

Záznam se vždy před podpisem předloží klientovi ke zhlédnutí a případné korekci. Klientovi je nabídnuta možnost vzít si kopii záznamu, protokolu.

13. Vyřizování a podávání stížností

13a

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

Podávání, vyřizování a evidence stížností se řídí správním řádem (ust. § 175 správního řádu). Stížnost musí obsahovat náležitosti, které upravuje správní řád. Stížnost, která toto nesplňuje, je vyřízena po doplnění stížnosti na základě výzvy stěžovateli.

Stížnost může podat osoba, zmocněnec, právnická osoba (organizace). Stížnost může být podána na postup či chování pracovnice/pracovníka odd. sociální péče, na postup pracoviště, anonymně. Stížnost může být podána písemně či ústně do protokolu.

Lhůta pro vyřízení stížnosti se řídí správním řádem a musí být vyřízena do 60 dnů.

Stížnost je evidována ve spisové službě a v písemné podobě ve spisu.

Vyřizování stížnosti je vždy konzultováno s vedoucí/m odd.

Stěžovateli je vždy zasíláno písemné vyrozumění o stížnosti, je-li známa jeho adresa. Pokud se stížnost týká dalších osob (např. OSPOD), je jim v kopii také zasláno vyřízení.

Byla-li stížnost shledána částečně či zcela důvodnou, vyřizující pracovník učiní opatření vedoucí k nápravě. Toto se zaznamená do spisu.

Stěžovatel může požádat o přešetření vyřízení stížnosti a to nadřízený správní orgán MHMP – MPSV, v případě že stížnost prvotně směřovala proti SOV MHMP (např. postup či chování pracovnice/pracovníka odd. sociální péče, na postup pracoviště atd.).

Stížnosti a jejich vyřízení se evidují na sekretariátu odboru a odboru kontrolních činností.

V případě stížnosti na postup OSPOD na území hl. m. Prahy se stížnost nejprve podává u toho správního orgánu, vůči kterému směřuje. Teprve v případě, že má stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat MHMP o přešetření postupu při vyřízení stížnosti. V takovém případě jsou podklady včetně příslušné spisové dokumentace vyžádány k prostudování a žádost o přešetření postupu při vyřízení je ze strany MHMP vyřízena ve lhůtě max. do 60 dnů.

Stížnost na postup pověřených organizací k sociálně-právní ochraně, jimž bylo vydáno pověření MHMP, se opět podává u organizace, vůči které směřuje. V případě podání stížnosti na postup pověřené osoby na MHMH je tato posouzena, zda lze vyhodnotit jako podnět pro provedení kontroly výkonu SPOD u pověřené osoby. O výsledku vyhodnocení je stěžovatel informován.

13b

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Informace o možnosti podat stížnost jsou k dispozici na webových stránkách MHMP www.praha.eu v sekci „povinně zveřejňované informace“. Dále je klient v případě potřeby poučen o této možnosti při osobním jednání, případně telefonicky.

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

V případě zprostředkování služeb klientům v sociálně-právní ochraně se využívají zdroje jako:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka