Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Návod k registraci pro poskytovatele soc. služeb

Každý poskytovatel, registrující se podle § 78 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyplní jeden formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“ a formuláře „Údaje o registrované sociální službě“ podle počtu poskytovaných sociálních služeb.

Podle § 85 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou povinni se do registru zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy. Poskytovatel vyplní formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“

Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel doložit jako přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě. Přílohy se k tomuto formuláři nedokládají. Formulář Údaje o registrované sociální službě je možné nalézt zde:

K „Žádosti o registraci sociálních služeb“ je třeba doložit následující přílohy:

 • doklad ne starší než 3 měsíce o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tj. od příslušného finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven),

 • ověřenou kopii zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů (u právnických osob),

 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve hygienickou stanicí). Je možné doložit platné rozhodnutí o provozním řádu s datem z minulosti, pokud odpovídá aktuálnímu stavu zařízení – tato příloha se požaduje pouze u následujících sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (ostatní sociální služby toto rozhodnutí dokládat nemusí),

 • čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka,

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány.

 • doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby - dokladem o odborné způsobilosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je třeba doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány ve formátu PDF):

 1. Popis realizace poskytování sociální služby , a to včetně materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby.
 2. Popis personálního zajištění poskytované sociální služby , obsahující organizační strukturu (bezejmenný graf personálního zajištění pro přímou a nepřímou péči – uvede se název pozice a výše úvazku, nutný rovněž pro vykazování dat na MPSV) v rámci registrované sociální služby a také přílohy: Tabulka č.1, Tabulka č.2
 3. Finanční plán k zajištění provozu služby – rok XXXX , popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.

Dokládejte pouze 3 výše uvedené přílohy, každou zvlášť, ve formátu PDF.

Pro vytvoření příloh ve formátu PDF využijte jeden z následujících odkazů: www.pdfonline.com nebo http://www.pdf995.com/.

Jak pracovat s odkazem „pdfonline“

S pomocí tohoto odkazu můžete postupně převádět wordové a excelové soubory. Pro převádění wordového souboru vyberete z nabídky MS Word (DOC). Odsouhlasíte zobrazení a objeví se vám „ Secure Connection“. V bodě „Step1“ pomocí tlačítka „procházet“ vyberete příslušný soubor, který chcete převádět. Poté přejdete k bodu „Step3“ a vypíšete e-mailovou adresu, na kterou vám má být převedený dokument poslán. Vše potvrdíte klávesou „Convert to PDF“. Na váš e-mail vám po nějaké chvíli dorazí do PDF převedený soubor.

Obdobně budete postupovat při převádění excelového souboru, pouze s tou výjimkou, že na začátku zvolíte MS Excel (XLS).

Jak pracovat s odkazem pdf995

Ve druhém odstavci zvolíte Pdf995 a pomocí tlačítka „Download Now“ stáhnete. Z další nabídky vyberete „Printer Driver“ a opět potvrdíte tlačítkem „Download Now“ a program si stáhnete do svého počítače (tj. zvolíte „uložit“ nikoli tlačítko „spustit“). Soubor, který chcete převést do PDF potom dáte tisknout a místo tiskárny zvolíte stažený PDF program, který se vám automaticky zobrazí v nabídce tiskáren.

Předložení Žádosti o registraci:

Všechny materiály v jednom písemném vyhotovení (vyplněné formuláře včetně všech příloh) adresujte odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP a obálku označte heslem „registrace“.

Materiály můžete podat na jedno z níže uvedených míst:

 1. na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1),
 2. na podatelnu odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1),
 3. poštou – adresované odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1)

Přílohy (Popis realizace poskytování sociální služby, Popis personálního zajištění poskytované sociální služby – bezejmenný graf a Finanční plán k zajištění provozu služby) se předkládají v tištěné podobě – viz výše – a zároveň se zasílají elektronicky na adresu příslušné osoby provádějící registraci – kontaktní osoby.

Podle § 80 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytovatel povinen před započetím poskytování sociálních služeb uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, v níž je výslovně uvedeno, že se tato pojistná smlouva vztahuje k zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou se poskytují sociální služby podle tohoto zákona. Tato smlouva může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci. Poskytovatel je pak povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., a to do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly. Tyto změny musí být vždy náležitým způsobem doloženy.


Informace pro zdravotnická zařízení ústavní péče poskytující sociální služby § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy

Pro zdravotnická zařízení ústavní péče poskytující sociální služby dle § 52 se nevyžaduje celý proces registrace, ale pouze zjednodušené zapsání do registru. Pro toto zapsání do registru je potřeba vyplnit „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“ – viz link níže a formulář „Údaje o poskytované sociální službě“ – viz link níže. Přílohy se k těmto formulářům nedokládají. 

Speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov dokládají pouze formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“.Žádost o zápis do registru poskytovatelů soc. služeb


Kontaktní osoby

 jméno a příjmení referentky tel.spojení e-mailová adresa 
Dagmar Balounová 236 004 194  dagmar.balounova@praha.eu
Mgr. Petra Jírů 236 004 124 petra.jiru@praha.eu
Bc. Jana Hlušcová 236 004 125 jana.hluscova@praha.eu
Bc. Valerie Vocílková, DiS. 236 004 159 valerie.vocilkova@praha.euPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka