Doplňková síť 2020 – II.- žádost o zařazení

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Krajskou síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením).

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Krajské sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro druhou polovinu roku 2020 jsou poptávány kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech (max. pro 6 uživatelů)

Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

               a. Terénní programy

Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťování do mimopražských zařízení

               a. Podpora samostatného bydlení
               b. Sociální rehabilitace
               c. Odborné sociální poradenství
               d. Centra denních služeb

Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím odlehčovacích služeb, center denních služeb či denních stacionářů

               a. Centra denních služeb
               b. Denní stacionáře
               c. Odlehčovací služby (ve všech formách poskytování)

Řešení problematiky bezdomovectví v exponovaných lokalitách HMP

               a. Nízkoprahová denní centra

HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

O nové zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz níže). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 10. 4. 2020. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 7. 2020. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení  služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují ji orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).   

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2021

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka