Doplňková síť 2021 – nové žádosti o zařazení

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Krajskou síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Krajské sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro rok 2021 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

  • Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech

Terénní programy

  • Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

Terénní programy

  • Sociální služby zajišťující pilotní projekty Nových služeb v rámci Reformy psychiatrické péče

Odborné sociální poradenství

Úkoly Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi a Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení budou v následujících letech financovány z ESF.

O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz PŘÍLOHA). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 7. 10. 2020. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 1. 2021. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení  služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).   

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 7. 2021.

PŘÍLOHA

Žádost o zařazení / navýšení kapacit do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka