Doplňková síť 2022 – II. – nové žádosti o zařazení kapacit od 1. 7. 2022

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.
 
Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro druhou polovinu roku 2022 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech

 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace

 
Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Odborné sociální poradenství

 
Řešení dluhové problematiky na území HMP

 • Odborné sociální poradenství

 
Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení

 • Chráněné bydlení
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 
Podpora jednotlivců v bydlení v bytech Městské nájemní agentury, městských ubytovnách, hotelech/hostelech

 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace

 
Řešení problematiky bezdomovectví na území HMP - řešení situace Michle II.

 • Nízkoprahová denní centra
 • Noclehárny
 • Azylové domy

 
Sociální služby zajišťující pilotní projekty Nových služeb v rámci Reformy psychiatrické péče

 • Krizová pomoc

 
Akcelerace rozvoje osobní asistence na základě doložených potřeb obyvatel HMP

 • Osobní asistence

 
Úkoly Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi a Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení budou v roce 2022 financovány z ESF.
 
O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz PŘÍLOHA). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 23. 3. 2022. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 7. 2022. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).  
 
Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2023.
 
Příloha:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka