Operační program Praha – pól růstu ČR: Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb do června 2021

Výzva k předkládání žádostí o podporu prodloužena. Poskytovatelé sociálních služeb mohou podávat projekty zaměřené na modernizaci sociálních služeb a navýšení kapacit vybraných sociálních služeb až do 23. června 2021.

Výzva zaměřená na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení byla v rámci pražského operačního programu otevřena 18. února 2020. Jedná se o výzvu spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj, finanční prostředky jsou tak určeny pro investiční, „tvrdé“ projekty. Alokace výzvy byla na konci listopadu 2020 navýšena na celkových 279 milionů korun. Současně byla prodloužena lhůta pro předkládání projektů, a to až do 23. června 2021.

Poskytovatelé sociálních služeb díky této výzvě získají celkem 90 milionů Kč na modernizaci vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. Modernizovat (tj. nejen rekonstruovat prostory, ale i pořídit nový nábytek a veškeré potřebné vybavení) lze azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy, služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a další. Případně u dvou vybraných služeb – kontaktní centra, nízkoprahová denní centra – rozšířit jejich kapacitu, ať už výstavbou nových prostor, přístavbou ke stávajícím prostorám, či rekonstrukcí prostor.

Další finanční prostředky (celkem 76 milionů Kč) jsou určeny pro městské části, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace na vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Upravit lze např. nebytové prostory na byty sociálního bydlení, rozšířit byty s navýšením kapacity nebo zkvalitnit bydlení ve stávajících bytech sociálního bydlení. Součástí projektu mohou být také nezbytné úpravy společných prostor v domě (např. chodby, suterén, půda) a venkovních prostor, které k nemovitosti náleží.

Zbývající část alokace výzvy směřovala na podporu komunitního života a projekty, v nichž jsou podporované aktivity kombinovány. Tyto finanční prostředky jsou již téměř vyčerpány.

Podrobné informace o aktuálně vyhlášené 46. výzvě v rámci Prioritní osy 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně kontaktů na kontaktní pracovníky výzvy, naleznete na stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR v sekci Výzvy.

Aktuální stav čerpání alokace výzvy lze zjistit zde.

Upozorňujeme, že další prodloužení výzvy za termín 23. června 2021 není pravděpodobné a další výzva již vyhlášena nebude, protože se blíží ukončení pražského operačního programu. V rámci tohoto programu se tak nabízí poslední možnost získat finanční prostředky na modernizaci zařízení sociálních služeb.

Neváhejte se obrátit na kontaktní pracovníky výzvy, jsou připraveni zodpovědět jakékoliv otázky a poskytnout zájemcům konzultace k jejich projektovým záměrům.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka