Aktuality

Metodika procesu ZIS

V souladu se schváleným SPRSS v současné době probíhají procesy zajišťování informací o poskytování sociálních služeb na území HMP v organizacích jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Viz Informace k procesu ZIS.


Krajská síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy a možnost zažádání o zařazení/navýšení kapacit do Krajské sítě

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Hlavní město Praha vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/8 ze dne 17. 6. 2021, rozvoj konkrétních druhů sociálních služeb, v konkrétní kapacitě a specifikaci na rok 2022.

Pro rok 2022 budou do Krajské sítě zařazeny kapacity druhů sociálních služeb uvedené v následující tabulce:

druh sociální služby

jednotka

maximální rozvojová kapacita pro rok 2022

specifikace

domov se zvláštním režimem

L

50

navýšení kapacit je určeno pro vznik nových kapacit specializované služby pro osoby bez domova a osoby vedoucí rizikový životní styl

nízkoprahová denní centra

ÚV

25

navýšení kapacit je určeno pro služby umožňující a podporující decentralizaci stávajících velkokapacitních nízkoprahových denních center 

sociální rehabilitace

ÚV

20

navýšení kapacit je možné pouze v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

podpora samostatného bydlení

ÚV

3

navýšení kapacit je možné pouze v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

dům na půl cesty

L

8

kapacit vzniklé v rámci projektů EU  

osobní asistence

H

30 000

navýšení kapacit s preferencí stávajících poskytovatelů sociálních služeb

adiktologické služby bez specifikace druhu sociální služby

ÚV

5

rozvoj je určen pro kontaktní centra, případně služby zajišťující case management, nebo služby realizované formou multidisciplinárních týmů

odlehčovací služby

L

4

navýšení kapacit je určeno pro cílovou skupinu děti se zdravotním znevýhodněním

odlehčovací služby

ÚV

10

navýšení kapacit je určeno pro cílovou skupinu děti se zdravotním znevýhodněním, případně pro služby, které jsou v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

Termín pro odevzdání jednotlivých žádostí je stanoven do 31. 7. 2021. Potvrzení městské části (Doporučení koordinátora (popř. pověřené osoby) plánování sociálních služeb pro daný správní obvod Praha 1 - 22), které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do
30. 9. 2021.

Každou žádost o navýšení kapacit v Krajské síti sociálních služeb je nejdříve nutné projednat se Správcem sítě (jindrich.exner@praha.eu, tereza.eichlerova@praha.eu).

Bez tohoto projednání nebude na žádost brán zřetel. Na žádosti o navýšení kapacit u druhů služeb, které nejsou uvedené v předchozí tabulce, nebude brán zřetel.

Žádosti o zařazení nových kapacit do Krajské sítě se podávají na předepsaných formulářích (viz níže).

Formulář pro zařazení nových služeb do Krajské sítě
Formulář pro navýšení kapacit služeb u poskytovatelů již zařazených do Krajské sítě
Formulář pro vyřazení / snížení kapacit z Krajské sítě


Vznikla pracovní skupina na aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta 2011 – 2013. Skupina má personální složení: Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil DiS., Mgr. Dagmar Žďárská a PhDr. Tomáš Klinecký. Skupina na tvorbě aktualizovaného dokumentu pracuje od února 2012.

Usnesením č. 92 Rady HMP byla ustanovena Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na území HMP.

27. 2. 2012 – v oddíle Analýzy a studie je k dispozici dokument Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb v městských částech Praha 1 – 22, který vznikl ve spolupráci HMP a MČ 1 – 22.

V průběhu měsíce května byla dokončena Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP, kterou realizovala FSV ÚK (CESES) a vzniknul pracovní materiál Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy, které budou jedním z podkladů pro aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Vypořádání připomínek ke SPRSS a PSPRSS najdete v tabulce Připomínky ke SPRSS a PSPRSS.

SPRSS a PSPRSS schválila a doporučila k projednání Radě HMP Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na svém jednání dne 19. 11. 2012. Oba materiály rovněž schválil a doporučil k projednání Zastupitelstvu HMP Výbor Zastupitelstva HMP pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku na svém jednání dne 13. 12. 2012.

Dne 19. 2. 2013 schválila usnesením č. 216 Rada hlavního města Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015 a Příloha střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015.

V souladu se schváleným SPRSS a realizovaným setkáním s poskytovateli jednotlivých druhů sociálních služeb zveřejňujeme Vymezení a upřesnění základních pojmů HMP v sociálních službách pro rok 2014 – 2015.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka