Vyhlášení rozvoje nových kapacit v Krajské síti pro rok 2023

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

rádi bychom vás touto cestou informovali o poptávaných rozvojových kapacitách k zařazení do Základní sítě poskytovatelů sociálních služeb na území hl. m. Prahy (dále jen „Základní síť“) od 1.1. 2023.

Každý zájemce o podání žádosti o zařazení / navýšení kapacit v Základní síti (včetně technických změn) má povinnost svůj záměr projednat s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 31.5.2022. Bez projednání nebude na žádost brán zřetel.

Termín pro odevzdání jednotlivých žádostí je 30.6.2022

Potvrzení městské části, které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do 15. 9. 2021.

druh sociální služby

jednotka

 maximální rozvojová kapacita pro rok 2023

specifikace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením/ Domovy se zvláštním režimem

L

25

zajištění služby pro cílovou skupinu osoby náročné na péči/preference stávajících poskytovatelů zařazených v Krajské síti/do celkové kapacity jednoho zařízení 20 lůžek

Chráněné bydlení

L

25

rozvoj služeb v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče, případně v návaznosti na Transformaci pobytových zařízení mimo území HMP/preference stávajících poskytovatelů zařazených v Krajské síti

Kontaktní centrum

ÚV

12

rozvoj nových nízkokapacitních služeb v souladu s koordinací adiktologických služeb na území HMP

Krizová pomoc

L

2

preference stávajících poskytovatelů/ kombinace forem poskytování

Krizová pomoc

ÚV

12

překlopení kapacit z DS – akcelerace rozvoje

NDC

ÚV

23

překlopení kapacit z DS/preference stávajících poskytovatelů zařazených v Krajské síti poskytující daný druh sociální služby/CSSP naplnění úkolu vyplývajícího ze zřizovací listiny

NZDM

ÚV

8

pokrytí nových lokalit na území HMP

Noclehárny

ÚV

40

překlopení kapacit z DS

OSP

ÚV

15

dluhová problematika – překlopení kapacit z DS (12 úv.), specifické cílové skupiny – oběti diskriminačních praktik (domácí a sexuální násilí) (3 úv.)

odlehčovací služby

L

10

určeno pro cílovou skupinu děti se zdravotním znevýhodněním, osoby s vysokou mírou potřebné podpory (věk 18-64, případně senioři s demencí) /preference stávajících poskytovatelů zařazených v Krajské síti

osobní asistence

H

40 000

preference stávajících poskytovatelů

osobní asistence

H

Objem hodin péče bude stanoven s ohledem na alokaci grantového titulu Doplňková síť II.

překlopení kapacit z DS

pečovatelská služba

ÚV

5

rozvoj nad rámec běžné doby poskytování (po 16:00, svátky, víkendy)

podpora samostatného bydlení

ÚV

2

rozvoj na základě konkrétních potřeb a požadavků MČ

raná péče

ÚV

2

preference stávajících poskytovatelů zařazených v Krajské síti poskytující daný druh sociální služby

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ÚV

5

rozvoj kapacit v návaznosti na pilotní projekt v rámci rodinné politiky a potřeby OSPOD/MČ, případně na zajištění podpory rodin, které přecházejí z DS úkolu Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

terénní programy

ÚV

                                        5

rozvoj kapacit v návaznosti na nepokrytá území HMP na základě konkrétních potřeb a požadavků MČ

sociální rehabilitace

ÚV

10

rozvoj služeb v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče a v návaznosti na aktuální celospolečenské události, případně na zajištění podpory rodin, které přecházejí z DS úkolu Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

 

Žádosti o zařazení nových kapacit do Krajské sítě se podávají na předepsaných formulářích (viz níže).

 

Formulář pro zařazení nových služeb do Krajské sítě

Formulář pro navýšení kapacit služeb u poskytovatelů již zařazených do Krajské sítě

Formulář pro vyřazení / snížení kapacit z Krajské sítě

Formulář pro změny kapacit v Krajské síti – příspěvkové organizace HMPPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka