Změna vstupu do Krajské sítě

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

rádi bychom vás touto cestou informovali o změně mechanismu vstupu to Krajské sítě sociálních služeb. V současné době je připravována 5. Aktualizace SPRSS, která bude tento nový mechanismus obsahovat a rozpracovávat. Zastupitelstvo bude 5. Aktualizaci SPRSS schvalovat 17. 6. 2021, do té doby prosím neposílejte odboru SOV své žádosti o vstup do Krajské sítě nebo žádosti o navýšení kapacit Vašich služeb v Krajské síti.

Nový mechanismus vstupu do Krajské sítě bude koncipován jako vyhlášení rozvoje konkrétních druhů sociálních služeb, pro konkrétní cílové skupiny v konkrétní výši kapacit a specifikaci na následující rok, které bude HMP rozvíjet a na žádosti podané mimo poptávané kapacity nebude brán zřetel.

Nově bude mít také každý zájemce o podáním žádosti o zařazení / navýšení kapacit v Krajské síti (včetně technických změn) povinnost svůj záměr projednat s odborem SOV MHMP. Bez projednání nebude na žádost brán zřetel.

Na základě těchto změn a v návaznosti na schválení v orgánech města bude na webových stránkách (Portál pro sociální oblast města Prahy) zveřejněna výzva k podávání žádostí o zařazení / navýšení kapacit v Krajské síti. Předpokládaný termín pro zveřejnění výzvy bude
18. 6. 2021 a termín pro odevzdání jednotlivých žádostí bude posunut do 31. 7. 2021. Potvrzení městské části, které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do 30. 9. 2021. Předpokládané druhy služeb, které bude chtít HMP rozvíjet v roce 2022 jsou: domovy se zvláštním režimem, nízkoprahová denní centra, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, osobní asistence, adiktologické služby (bez specifikace druhu sociální služby), odlehčovací služby. Konkrétní kapacity, cílové skupiny, specifikace pro uvedené druhy sociálních služeb budou upřesněny ve výzvě.

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka