Byty zvláštního určení (bezbariérové byty)

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP úzce spolupracuje s bytovým oddělením odboru evidence, správy a využití majetku MHMP při posuzování žádostí o pronájem bytu ze sociálních důvodů a bytů zvláštního určení v majetku HMP.

Byty zvláštního určení MHMP

Definici nově přináší občanský zákoník, v ust. § 685 odst. 4 – jako bytů zvlášť upravených pro bydlení zdravotně postižených osob.
Žádost o pronájem bytu se podává na odboru evidence, správy a využití majetku HMP v Praze 1, nám. Franze Kafky 1/16, III. patro

Hl. město Praha je vlastníkem Domu s chráněnými byty v Praze – Libuši.
Dům s chráněnými byty, Praha 4, Brunelova ul. 14
Bydlení je určeno pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností, kteří v důsledku svého zdravotního stavu mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení.
Žádosti o pronájem těchto bytů je možné podat prostřednictvím formuláře „Žádost o bydlení pro seniory“ na odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP v Praze 1, Charvátova 145/9. Žádosti vyřizuje PaedDr. Hana Mrňková, tel. 236 00 4148, e-mail: hana.mrnkova@praha.eu
Jednotlivé žádosti projednává Pracovní skupina pro posuzování bydlení pro seniory podle pravidel stanovených pro pronájem bytů pro seniory a bytů zvláštního určení. Vstupní kritéria pro žadatele o bydlení pro seniory byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1514 ze dne 9.10.2007.

Vstupní kritéria pro žadatele o bydlení pro seniory
Cílová skupina Vstupní kritéria
Senioři
  • Trvalé bydliště žadatele na území HMP
  • Pravidelný měsíční příjem ve výši minimálně 6000,- Kč*
  • Věk min. 65 let
  • Tíživá bytová a sociální situace nezaviněná jednáním žadatele (absence možnosti bydlení nebo bydlení, které nevyhovuje potřebám a možnostem žadatele, např. velikost, nákladovost, bariérovost bytu, s tím, že žadatel nemá možnost řešit situaci vlastními prostředky)
* částka bude aktualizována v souvislosti se zvyšováním nájemného z bytu dle zák. č. 107/2006 Sb.

Domy s pečovatelskou službou

patří do kategorie bytů zvláštního určení. Uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu ( § 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ).
Žádosti o tento druh bydlení lze podat na příslušném úřadu městské části dle trvalého bydliště.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka