Vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

Na základě usnesení Rady HMP č.2612 ze dne 30. 9. 2014 je vyhlašovánodotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

Dotační řízení vyhlašuje hlavní město Praha v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze, v souladu s Rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, jsou v souladu s Aktualizací "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 – 2015", pro rok 2015, která byla schválena Radou HMP dne 30. 9. 2014 (usnesení RHMP č. 2611). HMP bude tedy podporovat poskytování sociálních služeb, a které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.

Podmínky pro dotační řízení jsou upraveny v Pravidlech dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (viz. Dokumenty ke stažení).

Tato pravidla zejména upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, postup pro posouzení žádostí, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotace pro rok 2015. Podmínkou pro přidělení dotace bude naprostá transparentnost hospodaření. Poskytovatelé sociálních služeb budou povinni čerpat dotaci v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Při posouzení žádostí budou zohledněny i minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu (tzv. referenční hodnotu), a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče:

Služby sociální péče § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady
Osobní asistence §39 90 Kč/hod.
Pečovatelská služba §40 60 Kč/hod.
Tísňová péče §41 300 Kč na 1uživatele/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby §42 80 Kč/hod.
Podpora samostatného bydlení §43 50 Kč/hod.
Odlehčovací služby §44 90 Kč/hod. - terénní a ambulantní forma služby
10 000,- pobytová forma služby
Centra denních služeb §45 60 Kč/hod.
Denní stacionáře §46 60 Kč/hod.
Týdenní stacionáře §47 7 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro seniory §49 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy se zvláštním režimem §50 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Chráněné bydlení §51 4 000 Kč na uživatele/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52 10 000 Kč na uživatele/měsíc

Průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III. nebo IV. příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc.

Žádost o dotaci budou poskytovatelé sociálních služeb podávat prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Proti nepřidělení dotace nebo přidělené výši dotace se nelze odvolat.

Termín odevzdání žádosti je do 31. 10. 2014 včetně (viz. Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy).

Povinné přílohy žádosti o dotaci (poskytovatel sociální služby podá prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel; bez povinných příloh nelze žádost podat) :

více informací ZDE

Další dokumenty ke stažení

Hlášení o změnách (viz. Dokumenty ke stažení)

O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti je žadatel povinen písemně informovat na předepsaném formuláři odbor ZSP MHMP nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich vzniku (viz Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, část IV, bod 6):

a) změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy),

b) změna bankovního účtu příjemce dotace,

c) změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby

d) jakoukoliv změnu ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků, z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace.

Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby (viz. Dokumenty ke stažení) – termín pro odevzdání od 1. 9. – 30. 9. 2015(včetně)

Poskytovatel sociálních služeb akceptuje při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace položkové čerpání rozpočtu přidělené dotace. Navýšení čerpání v jednotlivých požadovaných položkách a přesuny mezi položkami v rozpočtu poskytované služby při nepřekročení celkové výše poskytnuté dotace lze uskutečnit pouze na základě písemné žádosti –Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby, a s předchozím souhlasem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. (viz příloha Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, část III, bod 9 ).

Výsledky dotačního řízení

Informace a formuláře pro vyúčtování dotace za rok 2015:

 

Dokumenty k dotačnímu řízení:

  1. Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

  2. Provoz aplikace OK služby

  3. Rozpočet poskytované služby (xls, xlsx)

  4. Hlášení o změnách

  5. Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální službyPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka