Dotační program Projektu 2019 - 2021

Dotační program hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“

Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu – „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ (dále jen „Dotační program Projektu“)

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 na roky 2019 – 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 546 ze dne 1. 4. 2019 je vyhlašován dotační program hlavního města Prahy na roky 2019 - 2021 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dotační program pro právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách v  azylových domech a domech na půl cesty. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb dle zákona o sociálních službách v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021 schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 2/38 dne 13. 12. 2018. Hlavní město Praha bude podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb pro rok 2019 obsažené v příloze č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021 v aktuálním znění.

Dotační program Projektu je vyhlašován v návaznosti na Operační program Zaměstnanost.

Dotační program Projektu je určen pro poskytovatele vybraných druhů sociálních služeb:

Vybrané sociální služby dle zákona o sociálních službách: 

  • § 57 azylové domy
  • § 58 domy na půl cesty

Podpora v rámci Dotačního programu projektu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci vybraného druhu sociální služby dle zákona o sociálních službách.

Podmínky přihlášení a účasti jsou upraveny v Dotačním programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb.
Lhůta pro podání žádosti je od 6. května 2019 do 13. května 2019 včetně.

Usnesením Rady HMP č. 546 ze dne 1. 4. 2019 byl schválen Dotační program Projektu, povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace:

Dokumenty ke stažení – část 1

0-Dotační program hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb
1-Žádost o poskytnutí dotace - Identifikační údaje žadatele
2-Žádost o poskytnutí dotace - Charakteristika poskytované sociální služby
3-Žádost o poskytnutí dotace - Zdroje financování
4-Žádost o poskytnutí dotace - Rozpočet služby - položkové čerpání
5-Žádost o poskytnutí dotace - Personální zajištění služby
6-Žádost o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení

Formuláře ke změnám v průběhu čerpání dotace:

Dokumenty ke stažení – část 2

7-Návrh změn v položkovém čerpání
8-Přesun finančních prostředků
9-Formulář pro oznámení změn příjemcem

Výkazy v průběhu čerpání dotace:

Dokumenty ke stažení – část 3

10-Konkretizace práce s podpořenou osobou
11-Monitorovací list podpořené osoby
12-Monitorovací list Excel

Dokumenty ke konečnému vyúčtování dotace za rok 2019:

Dokumenty ke stažení – část 4

13-Pokyny k vyúčtování
14-Finanční vypořádání dotace
15-Soupiska prvotních účetních dokladů
16-Čestné prohlášení

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka