Dotační program Projektu 2019 - 2021

Dotační program hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ – II.

Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu – „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ – II. (dále jen „Dotační program Projektu II“)

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ – II. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 na roky 2019 – 2021.

Na základě usnesení Rady HMP č. 1733 ze dne 24. 8. 2020 je vyhlašován dotační program hlavního města Prahy na roky 2019 – 2021 – II. v působnosti  odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v návaznosti na Operační program Zaměstnanost dotační program projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021 – II.

Realizace Projektu v podmínkách HMP byla schválena usnesením Rady HMP č. 1894 ze dne 9. 9. 2019.

Dotační program projektu – II. navazuje a doplňuje dotační program hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb - právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách v  azylových domech a domech na půl cesty - v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021, jehož vyhlášení bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 546 ze dne 1. 4. 2019.

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021 schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 2/38 dne 13. 12. 2018 ve znění pozdějších aktualizací.

Dotační program Projektu je vyhlašován v návaznosti na Operační program Zaměstnanost.

Dotační program Projektu je určen pro poskytovatele vybraných druhů sociálních služeb:

Vybrané sociální služby dle zákona o sociálních službách: 

  • § 57 azylové domy
  • § 58 domy na půl cesty

Podpora v rámci Dotačního programu projektu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci vybraného druhu sociální služby dle zákona o sociálních službách.

Podmínky přihlášení a účasti jsou upraveny v Dotačním programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb.

Lhůta pro podání žádosti je od 5. října 2020 do 9. října 2020 včetně.

Dokumenty ke stažení – část 1.

0-Dotační program hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb
1-Žádost o poskytnutí dotace - Identifikační údaje žadatele
2-Žádost o poskytnutí dotace - Charakteristika poskytované sociální služby
3-Žádost o poskytnutí dotace - Zdroje financování
4-Žádost o poskytnutí dotace - Rozpočet služby - položkové čerpání
5-Žádost o poskytnutí dotace - Personální zajištění služby
6-Žádost o poskytnutí dotace - Čestné prohlášení

 

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka