Dotační program Projektu 2021

Vyhlášení programu k projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ pro rok 2021 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen Program).

EU

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Na základě usnesení Rady HMP č. 357 ze dne 1. 3. 2020 je vyhlašován Program pro rok 2021 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v návaznosti na Operační program Zaměstnanost program k projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ pro rok 2021.

Jedná se o neinvestiční výdaje zaměřené na systémovou podporu a financování běžných výdajů, související s poskytováním základních druhů a forem uvedených sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Program je určen pro právnické osoby, které poskytují vybrané registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách, zařazené do Doplňkové sítě sociálních služeb, kterým bylo vydáno pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu:

  • § 37 odborné sociální poradenství
  • § 43 podpora samostatného bydlení
  • § 70 sociální rehabilitace

Dotace se poskytuje na podporu kapacit sociálních služeb na území HMP za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021, a to na základě žádostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení v působnosti odboru SOV MHMP jsou upraveny Programem, který je vyhlašován v návaznosti na Operační program Zaměstnanost.

Lhůta pro podání žádosti je od 5. 4. 2021 do 9. 4. 2021 včetně.

Dokumenty ke stažení – část 1

Dokumenty ke stažení:

Formuláře ke změnám v průběhu čerpání dotace:

Dokumenty ke stažení – část 2

Výkazy v průběhu čerpání dotace:

Dokumenty ke stažení – část 3

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka