Projekt Podpora vybraných sociálních služeb

Projekt

 • "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_006

Název výzvy

 • Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 01. 2019
 • Ukončení: 31. 03. 2023

Celkové náklady

 • Celkové výdaje: 487 073 285,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 243 536 642,85 Kč
 • Veřejné zdroje: 219 182 978,56 Kč
 • Spoluúčast HMP: 24 353 664,29 Kč

Cílová skupina

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Neformální pečovatelé

Cíl projektu

Pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Očekávaným přínosem projektu bude zajištění dostupnosti konkrétních druhů sociálních služeb pro potřebné osoby na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem zmíněných sociálních služeb, která bude mít formu vyrovnávací platby ve smyslu Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Klíčové aktivity

 • Podpora vybraných sociálních služeb
 • Azylové domy pro jednotlivce - osoby v nepříznivé sociální situaci; Azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi
  • rozvíjení dostupnosti a kvality služby pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky;
  • zajištění služeb zaměřujících se na bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Domy na půl cesty
  • podpora služeb, zajišťujících činnosti pro osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky, s cílem poskytnout podmínky pro jejich úspěšný samostatný start či návrat do běžného života.
 • Evaluace projektu
  • externí zpracování evaluačních dokumentů
  • analýza změn v projektu
  • hodnocení a analýza
  • sběr sekundárních dat, procesní analýza
  • závěrečné hodnocení
   • účelnost projektu (naplnění cílů projektu)
   • účinnost (vhodnost zvoleného přístupu k realizaci projektu)
   • užitečnost (zejména vliv projektu na cílové skupiny)
 • Kontrola a průběžný monitoring
  • výkon kontroly na místě dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a kontrola monitorovacích zpráv od poskytovatelů sociálních služeb. Kontrola bude prováděna dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také nepřímými náklady.

Účast organizací na realizaci projektu

Azylové domy

 • ACORUS, z.ú.
 • Arcidiecézní charita Praha
  • Azylový dům sv. Terezie
  • Dům Gloria - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Armáda spásy v České republice, z.s.
 • Centrum sociálních služeb Praha
  • Azylový dům Michle
  • Azylový dům pro matky s dětmi
  • Azylový dům pro ženy
  • Azylový dům s ošetřovatelskou službou
  • Azylový dům Skloněná
  • Azylový dům Šromova
 • Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
 • K srdci klíč, o. p. s.
 • Kolpingova rodina Praha 8
 • NADĚJE
  • Dům Naděje Praha-Radotín
  • Dům Naděje Praha-Vršovice
  • Dům Naděje Praha-Záběhlice
  • Dům Naděje Praha-Žižkov
 • Otevřené srdce, o.p.s.
 • Proxima Sociale o.p.s.
 • ROSA - centrum pro ženy, z.s.
 • Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
 • SPOLEČNOU CESTOU, z.s.
 • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Domy na půl cesty

 • DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
 • Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s.

Dotační program Projektu 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2021 a celkově za smlouvy za období 2019-2021

Dotační program Projektu 2019 - 2021 – II.  

Dotační program Projektu 2019 - 2021

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka