Projekt rodiny a děti (Portál pro sociální oblast města Prahy)

Projekt rodiny a děti

Projekt

 • "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_008

Název výzvy

 • Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 06. 2020
 • Ukončení: 31. 12. 2022

Celkové náklady

 • 91 238 121,82 Kč

Cílová skupina

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Sociální pracovníci

Cíl projektu

Rozšíření kapacit terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb a podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů a příprava strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky (otce) a rodiny s dětmi. Propojení sociální politiky s bytovou politikou HMP, kdy počet sociálních bytů alokovaných pro rodiny s dětmi odpovídá počtu identifikovaných rodin s dětmi v bytové nouzi. Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

Klíčové aktivity

 • Rozšíření kapacity sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb v HMP a služeb rodinné politiky vhodně doplňujících sociální služby tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro rodiny s dětmi v bydlení a podpoření procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Posílení kapacit sociálních služeb a služeb rodinné politiky vhodně doplňujících sociální služby
 • Podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Příprava strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky s dětmi a rodiny s dětmi
 • Příprava strategického dokumentu rozvoje azylových domů a doplnění navazujících strategických dokumentů, zejména v oblasti rodinné politiky a řešení bezdomovectví.
 • Evaluace projektu

Účast organizací na realizaci projektu

Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

 • Armáda spásy v České republice, z.s.  
 • Cestou necestou, z. ú.   
 • Člověk v tísni, o.p.s.      
 • Dům tří přání, z. ú.       
 • Neposeda, z.ú.    
 • R – Mosty, z.s.    
 • SOS Dětské vesničky, z. s.      
 • SPOLEČNOU CESTOU z.s.        

Dotační program pro rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2021

Dotační program pro rok 2021

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka