Projekt transformace (Portál pro sociální oblast města Prahy)

Projekt transformace

Projekt

 • "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_008

Název výzvy

 • Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 10. 2019
 • Ukončení: 31. 12. 2022

Celkové náklady

 • 110 947 460,51 Kč

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Cíl projektu

Přechod lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života.

Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

Klíčové aktivity

 • Rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele hlásící se do a odcházející z pobytových služeb mimo HMP, a spolu s tím podpořit procesy systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Posílení kapacit sociálních služeb
 • Podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Podpora vzdělávání a strategického řízení
 • Podpora transformace systému zajištění komplexní podpory a modernizace péče v pobytových zařízeních tzv. ústavní povahy a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách
 • Rozvojové plány a Individuální plánování podpory
 • Vzdělávání ředitelů a pracovníků příspěvkových služeb
 • Průběžná podpora opatrovníků
 • Rozvoj objektů pobytových zařízení
 • Plánování rozvoje pracovníků v tzv. ústavních zařízeních a plánování podpory pro osoby, které se nevrátí do Prahy
 • Evaluace projektu

Účast organizací na realizaci projektu

Příspěvkové organizace hlavního města Prahy

 • Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
 • Domov se zvláštním režimem Terezín
 • Domov Svojšice
 • Domov Zvíkovecká kytička
 • Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna          
 • Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

Ostatní organizace:

 • Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
 • SANANIM, z.ú.

Dotační program pro rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2021

Dotační program pro rok 2021

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka