Druhy sociálních služeb podporovaných v rámci programu I.

Podpora terénních integračních programů a pobytových sociálních služeb pro zdravotně handicapované občany.

Jedná se o podporu cílové skupiny osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, kterým jsou poskytovány následující druhy sociálních služeb:

·         Osobní asistence

·         Tísňová péče

·         Průvodcovské a předčitatelské služby

·         Podpora samostatného bydlení

·         Odlehčovací služby

·         Centra denních služeb

·         Denní stacionáře

·         Týdenní stacionáře

·         Domovy pro osoby se zdravotním postižením

·         Domovy se zvláštním režimem

 

·         Chráněné bydlení

·         Raná péče

·         Tlumočnické služby

·         Služby následné péče

·         Sociálně terapeutické dílny

·         Terapeutické komunity

·         Sociální rehabilitace

·         Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

·         Odborné sociální poradenství

 
Podpora programů podporujících návrat lidí bez domova do normálního života.

Jedná se o podporu cílové skupinu osob bez přístřeší, kterým jsou poskytovány následující druhy sociálních služeb.

·         Azylové domy

·         Nízkoprahová denní centra

·         Noclehárny

 

·         Terénní programy

·        Sociální rehabilitace

·        Odborné sociální poradenství

Podpora programů krizové intervence.

Jedná se o podporu osob, které se na přechodnou dobu nacházejí v situaci ohrožení života nebo zdraví , kterým jsou poskytovány následující druhy sociálních služeb:

·         Telefonická krizová pomoc

·         Krizová pomoc

·         Azylové domy

 

·        Intervenční centra

·        Odborné sociální poradenství

Podpora preventivních programů pro osoby a cílové skupiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Jedná se o podporu osob, které se na přechodnou dobu ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života a nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. A těmto osobám jsou poskytovány následující druhy sociálních služeb:

·         Azylové domy

·         Terénní programy

·         Sociální rehabilitace

·         Odborné sociální poradenství

Podpora programů sociální integrace dětí, mládeže a rodin s dětmi.

Jedná se o podporu dětí, mládeže, rodin s dětmi a osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. A těmto osobám jsou poskytovány následující druhy sociálních služeb:

·         Raná péče

·         Sociálně aktivizační služby

       pro rodiny s dětmi

·         Domy na půl cesty

 

·         Terénní programy

·         Sociální rehabilitace

·         Odborné sociální poradenství

 

Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života seniorů.

Jedná se o podporu seniorů, kterým jsou poskytovány tyto druhy sociálních služeb:

·         Osobní asistence

·         Tísňová péče

·         Průvodcovské a předčitatelské služby

·         Odlehčovací služby

·         Centra denních služeb

·         Denní stacionáře

·         Týdenní stacionáře

 

·         Domovy pro seniory

·         Domovy se zvláštním režimem

·         Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

·         Odborné sociální poradenství

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka