Grantové řízení v oblasti rodinné politiky pro rok 2024

Grantové řízení v oblasti rodinné politiky pro rok 2024

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1856 ze dne 4. 9. 2023 schválila vyhlášení Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2024 (dále jen „Program“). Program upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého dotace a průběh dotačního řízení – postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vypořádání dotace.

Vyhlášení tohoto Programu je také v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací hlavního města Prahy“ schválené jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020.

Cílem Programu je podpora Žadatelů prostřednictvím opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter za účelem stability rodiny a dětí, podpory rozvoje partnerských a rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů, podpory rodin se specifickými potřebami, předcházení rozpadu rodiny, podpory ohrožených rodin s dětmi a posílení celého rodinného systému.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky použity v oblasti rodinné politiky v roce 2024

Opatření I. Podpora rodin

Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině

 1. Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
 2. Podpora činnosti rodinných a komunitních center
 3. Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
 4. Aktivity na podporu mezigenerační soudržnosti (mezigenerační vztahy mezi dětmi a seniory)
 5. Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů

II. Podpora znevýhodněných rodin a dětí

Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

 1. Sanace rodiny
 2. Asistované kontakty
 3. Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 4. Terapeutická práce s rodinou

Opatření III. Rozvoj náhradní rodinné péče

 1. Aktivní vyhledávání pěstounů
 2. Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

Opatření IV. Podpora dobrovolnictví

Aktivizace dětí a rodin s dětmi – dobrovolnické služby

 1. Podpora vzdělávání dobrovolníků
 2. Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů)
 3. Podpora dětí a mladých dospělých opouštějící zařízení ústavní výchovy a z pěstounské péče při začleňování do běžného života – mentorské, peer a patronské programy (aktivity na obnovu vztahů mladých lidí z ústavní a pěstounské péče s jejich biologickými rodinami)

Mentoringové dobrovolnictví je nastaveno jako dlouhodobý podpůrný vztah dobrovolníka a klienta o minimální délce 6 měsíců, který se odehrává mimo zázemí organizace.

Opatření V. Podpora neformálně pečujících osob

Aktivity na podporu neformálně pečujících osob, které poskytují péči v rámci přirozeného sociálního prostředí osobě se zdravotním postižením nebo pečují o seniora – aktivity směřující na posílení celého rodinného systému.

 1. Psychosociální podpora neformálně pečujících osob (formou individuálních i skupinových konzultacích)
 2. Edukace v oblasti domácí péče neformálně pečujících osob (vzdělávání, poradenství, individuální i skupinové aktivity)

Opatření VI. Rozvoj sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí

Podpora rozvoje sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí a ve spolupráci s OSPOD a s registrovanými poskytovateli služeb.  Cílem je posílit sociální práci s ohroženými rodinami a zvýšit dostupnost těchto služeb na území HMP.

 1. Podpora přímé práce s ohroženými rodinami (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)
 2. Podpora při zajištění případových setkání a konferencí

Finanční prostředky v Opatření VI. musí být použity na zajištění úvazků registrované sociální služby nad rámec kapacit zařazených v Krajské síti (Základní síť, Doplňková síť), případně na zajištění aktivit nad rámec základních činností sociální služby ve vazbě na činnosti přímo související s SPOD.

Důvodem podpory Účelu je snaha o zajištění aktivit Žadatelů, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny. V Opatření I. – V. se nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti:

Do Programu zařazují žádosti podané řádně a včas od 9. 10. 2022 do 23. 10. 2023 viz Program.

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Bc. Jiřina Hlaváčková, telefon: 236 004 155, e-mail: jirina.hlavackova@praha.eu.

Žádost musí být nejprve podána v elektronické podobě zasláním formuláře ve formátu ZFO prostřednictvím portálu „Informační systém finanční podpory HMP“ (použitím formuláře Software 602 Form Filler) včetně všech požadovaných příloh. Podrobný návod je uveden v článku K. Programu.

Následně musí být Žádost včetně totožných příloh podána i prostřednictvím datové schránky s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti na adresu: ID datové schránky: 48ia97h, s označením datové zprávy „SOV – Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2024“. Datová schránka musí být registrována na Žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Návod k registraci, založení profilu, nastavení preferované oblasti, postup použití ZFO nebo online formuláře naleznete na úvodní stránce portálu Informačního systému finančních podpor HMP granty.praha.eu.

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka