Aktuality

Metodika procesu ZIS

V souladu se schváleným SPRSS v současné době probíhají procesy zajišťování informací o poskytování sociálních služeb na území HMP v organizacích jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Viz Informace k procesu ZIS.


Krajská síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy a možnost zažádání o zařazení/navýšení kapacit do Krajské sítě

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 2/38 ze dne 13. 12. 2018 schválilo dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021. Schválený materiál obsahuje základní parametry, vize, východiska tvorby a podobu Krajské sítě. Zároveň stanoví rozsah základní sítě poskytovatelů sociálních služeb, který je definován na úrovni jednotlivých služeb konkrétních poskytovatelů a kapacitního rozsahu v rámci definovaných kapacitních jednotek. Tento dokument je na každý rok aktualizován usnesením Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Aktualizace definuje Krajskou síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy pro daný rok.

O zařazení do Krajské sítě nebo navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na příslušném formuláři. Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 30. 6. daného roku. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit na následující rok.  Při aktualizaci Krajské sítě na následující kalendářní rok budou žádosti zaslané do 30. 6. daného roku posouzeny a předloženy Komisi Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která dá návrh orgánům HMP o zařazení/nezařazení  služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Krajské sítě. Žádosti doručené po uvedeném datu budou automaticky zařazeny do evidence pro příští období.

Upozorňujeme, že uchazeč musí splňovat podmínky zařazení konkrétní sociální služby do Krajské sítě a Doplňkové sítě a navyšování jejích kapacit, tak jak je specifikováno v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021 a jeho následných aktualizacích, být v souladu se Strategií rozvoje Krajské sítě v letech 2019 – 2021 a umožnit realizaci místního šetření.

Formulář pro zařazení nových služeb do Krajské sítě
Formulář pro navýšení kapacit služeb u poskytovatelů již zařazených do Krajské sítě
Formulář pro vyřazení / snížení kapacit z Krajské sítě


Vznikla pracovní skupina na aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta 2011 – 2013. Skupina má personální složení: Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil DiS., Mgr. Dagmar Žďárská a PhDr. Tomáš Klinecký. Skupina na tvorbě aktualizovaného dokumentu pracuje od února 2012.

Usnesením č. 92 Rady HMP byla ustanovena Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na území HMP.

27. 2. 2012 – v oddíle Analýzy a studie je k dispozici dokument Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb v městských částech Praha 1 – 22, který vznikl ve spolupráci HMP a MČ 1 – 22.

V průběhu měsíce května byla dokončena Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP, kterou realizovala FSV ÚK (CESES) a vzniknul pracovní materiál Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy, které budou jedním z podkladů pro aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Vypořádání připomínek ke SPRSS a PSPRSS najdete v tabulce Připomínky ke SPRSS a PSPRSS.

SPRSS a PSPRSS schválila a doporučila k projednání Radě HMP Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na svém jednání dne 19. 11. 2012. Oba materiály rovněž schválil a doporučil k projednání Zastupitelstvu HMP Výbor Zastupitelstva HMP pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku na svém jednání dne 13. 12. 2012.

Dne 19. 2. 2013 schválila usnesením č. 216 Rada hlavního města Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015 a Příloha střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015.

V souladu se schváleným SPRSS a realizovaným setkáním s poskytovateli jednotlivých druhů sociálních služeb zveřejňujeme Vymezení a upřesnění základních pojmů HMP v sociálních službách pro rok 2014 – 2015.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka