Byty zvláštního určení

Co jsou byty zvláštního určení?
Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména imobilních osob na invalidním vozíku) nebo osob postižených zrakově či sluchově. Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení. Uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu (§ 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb.).

Kdo se může o tento typ bytu ucházet?
Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení.

Kam se v případě potřeby může občan obrátit?
Písemnou žádost o pronájem bytu zvláštního určení lze podat na předepsaném formuláři na příslušném úřadě podle místa trvalého bydliště (ÚMČ, bytový odbor), popř. na Magistrát hl. m. Prahy - odbor evidence, správy a využití majetku.

Co se stane v případě, že zdravotně postižený nájemce zemře? Přechází právo na nájem i na partnera, který je zdravý?
Pro tyto byty platí obdobné právní vztahy jako pro služební byty (tedy neplatí ustanovení § 703 až 708 Občanského zákoníku) – nemůže dojít ke vzniku společného nájmu bytu manžely, nemůže dojít k přechodu nájmu bytu v případě smrti nájemce anebo jeho opuštění společné domácnosti na osoby, které s nim žily, ale zůstává jim právo na bydlení, tzn. že nejsou povinni se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěna bytová náhrada.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka