Etnické menšiny (migranti, azylanti, romská problematika)

Existuje pro cizince povinnost uzavřít nemocenské pojištění?
Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, nemá to vliv na jeho pojištění. Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle českých předpisů, pokud mají trvalý pobyt na území ČR.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

  • nemocenské
  • podpora při ošetřování člena rodiny
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

  • nemocenské
  • peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař. Žádost o dávku podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele. OSVČ podávají žádost o dávku u okresní správy sociálního zabezpečení, příslušné podlé místa svého trvalého bydliště nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti (nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR). Je-li zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců (organizace), vyplácí mu tento zaměstnavatel dávky nemocenského pojištění. Je-li zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele zaměstnávajícího do 25 zaměstnanců (malá organizace), vyplácí mu dávky příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. OSVČ vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Další informace z oblasti nemocenského pojištění jsou uveřejněny: http://www.mpsv.cz/cs/5428

Jsem ukrajinské (ruské, řecké, romské, polské,…) národnosti a chtěl bych navázat kontakt se svou etnickou skupinou v Praze. Kam se mohu obrátit?
Kontakty najdete na adrese: http://www.dnm-praha.eu/kontakt.html

Co je Dům národnostních menšin v Praze a jakou činností se zabývá? Dům národnostních menšin je zařízením hl. m. Prahy, které napomáhá porozumění mezi národnostmi a pomáhá překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem. Hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. města Prahy. Spolupracuje s dalšími organizacemi jednotlivých etnických skupin, s organizacemi integrujících se cizinců. Podstatnou roli hraje činnost zaměřená na děti a mládež národnostních menšin, na spolupráci s pražskými školami a volnočasovými/kulturními zařízeními.

Na stránkách http://www.dnm-praha.eu najdete aktuality z činnosti skupin národnostních menšin (pořádání výstav, koncertů, kulturních akcí apod.) a další informace.

Je podporována integrace cizinců dotačními programy?
Ano. Každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační řízení v oblasti integrace cizinců. Více informací o těchto programech na adrese http://www.mpsv.cz/cs/8577Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka