Rodinná politika

Co si představit pod pojmem rodinná politika?
Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jedná se tedy o politiku průřezovou, která zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu však zasahuje i do oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině. Rodina jako celek je v rodinné politice chápána tak, že rodiny netvoří jen rodiče a děti, ale spolu s nimi i senioři, kteří mají také své specifické potřeby.

Co je cílem rodinné politiky?
Obecným cílem rodinné politiky je vytvořit ve společnosti prostředí celkově přátelské rodině, legislativní i nelegislativní cestou. Cílem regionální rodinné politiky je dostat rodinu do centra pozornosti regionálních a místních samospráv, což znamená v praxi uplatňovat pro-rodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin.

Je pamatováno na podporu rodiny i v grantech a dotacích MHMP?
Ano. V rámci grantové politiky je každoročně vyhlašován program určený pro podporu rodiny, do kterého mohou přihlašovat své projekty nestátní neziskové organizace, které pracují v této oblasti. Témata jsou zaměřena na podporu aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, v oblasti prevence negativních jevů, souvisejících s životem rodiny, sanace rodiny, projekty zaměřené na volnočasové aktivity prorodinného charakteru a ty, co jsou určeny pro děti a mládež odcházející z výchovných zařízení.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka