Hlavní činnosti odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí MHMP dohlíží na plánování a poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy a provádí další úkony spojené se sociální péčí.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A RODINNÝCH SLUŽEB

Odbor zajišťuje plánování sociálních služeb, zpracovává pro orgány hlavního města Prahy podklady a návrhy koncepce sociální a rodinné péče v hlavním městě Praze, doporučuje Radě hl. m. Prahy poskytnutí finančních prostředků formou grantové podpory organizacím, které působí v sociální oblasti a kontroluje jejich využívání.

GRANTOVÁ PODPORA

Odbor vede grantové řízení určené pro projekty subjektů, které poskytují služby v oblasti sociální péče, rodinné politiky, zdravotnictví a prevence. Poskytuje metodickou pomoc a konzultace spolupracujícím neziskovým organizacím.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Odbor metodicky vede příspěvkové organizace HMP, které jsou v působnosti odboru, zajišťuje vyhlašování a průběh výběrových řízení, podává návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů těchto příspěvkových organizací. Vyřizuje podněty a stížnosti spojené s prací příspěvkových organizací.

Seznam příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí

 

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE KRIMINALITYPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka