Rodina

Rodinu lze chápat jako malou instituci, která však plní velmi důležité a těžko nahraditelné funkce. Zdravá rodina je zárukou výchovy zdravých a emocionálně stabilních dětí. Náhradní výkon přirozených funkcí znamená nejen vážný zásah do psychiky a práv každého jejího člena, ale znamená i narůstající náklady s těmito úkony spojené. Hl. město Praha věnuje soustředěnou pozornost rodinným funkcím. V oblasti samostatné působnosti vytváří podmínky pro zdárný život pražských rodin, zpracovává analytické zprávy o problematice ohrožených dětí na území hl. města Prahy, přijímá opatření v oblasti prevence i řešení negativních jevů. Poznatky jsou promítány do návrhu grantových témat v oblasti služeb pro rodiny s dětmi, do programů na podporu fungování rodin a podporu dětí/ mladistvých ohrožených sociálním vyloučením. Trendem posledního období je také zaměření na vícegenerační rodiny a náhradní rodinnou péči.

Funkce rodiny

Rodina je důležitým prvkem společnosti a pro výchovu a vývoj dítěte má zcela nezastupitelný význam. Nároky a požadavky na rodinu v dnešní společnosti stále vzrůstají. Současná doba posílila význam rodiny jako útočiště před veřejným světem, a to zejména v sociálně slabém prostředí, kdy rodina často vystupuje jako jediný opěrný bod, kam se její členové mohou uchýlit.

Velkým problémem v dnešní hektické době je i nedostatek času věnovat se rodině, který často směřuje k výchylkám v zabezpečování základních funkcí, a tím i ohrožuje rodinu jako celek. Každé selhání rodiny zasahuje do jejího běžného života a dopady jsou víc než zřejmé – pro všechny členy, zejména pro děti, které jsou na rodině zcela závislé, znamená narušení nebo dokonce ztrátu jistoty a zázemí.

Ve výkonu svých přirozených funkcí není role rodiny plně nahraditelná žádným jiným subjektem. Pokusy totalitního státu převzít některé přirozené funkce rodiny měly v minulosti velmi negativní důsledky ve výchově dětí, na stabilitu rodinného života, ale také na vnímání základních mravních principů.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka