Informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Uvažujete-li o přijetí dítěti do NRP, začínáte v místě svého trvalého bydliště, v Praze na jednotlivých úřadech městských částí Praha 1 – 22.

Žádat mohou všichni občané starší 18 let, svéprávní, s obvyklým trvalým bydlištěm na území Prahy. Z pohovoru se sociální pracovnicí by si žadatelé měli odnést základní informace o organizaci NRP v Praze. Pokud se rozhodnou ve svém úmyslu pokračovat, vyplňují dotazníky a žádost dle § 20 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Sociální pracovník provádí při osobní návštěvě v místě bydliště anamnestický pohovor, ve kterém by měl postihnout vztahy v rodině a poznat prostředí a citové klima do kterého má dítě přijít.

Schéma rozhovoru sociálního pracovníka s žadateli o NRP postihuje prakticky všechna období života uchazečů, i když nepůjde do hloubky, pomáhá nám nahlédnout, v jakém prostředí žadatelé vyrůstali, jak se vytvářely jejich životní postoje, kdo měl dobrý či špatný vliv na vytváření jednotlivých postojů a celkový vývoj osobnosti, jaké byly jejich životní ambice a nakolik byly splněny. Napomáhá nám odhalit, jak se uchazeči dovedli vyrovnat s nepříznivými vlivy a překážkami.

V šetření se uvádí rovněž postřehy o rodinných vazbách, způsobu chování k vlastním dětem, případně i pohovor s biologickými dětmi, pokud jsou ve věku, že lze k jejich názoru přihlížet.

 Je dobrá i podpora širší rodiny a proto je vhodné, aby v sociálním šetření byla o tomto zmínka. Upřednostňujeme rodiče, kteří jsou ochotni svoji kariéru pozastavit a věnovat se na plný úvazek dítěti, které to potřebuje. U starších dětí (předškolního věku), doporučujeme alespoň ½ roku domácí péče.

U žadatelů – cizinců je nutný před podáním žádosti pobyt alespoň po dobu 1 roku na území ČR a musí doložit doklad o povoleném dlouhodobém pobytu. Vizum, trestní rejstřík ze země původu a jiné doklady je nutné opatřit českým překladem. Tlumočník u jednání je vždy na náklady žadatele.

Rozlišujeme různé motivace u žadatelů – jiná je či měla by být u pěstounů a jiná je u osvojitelů. U adoptivních žadatelů jde obvykle o motivaci uspokojení nenaplněného rodičovství. U pěstounské péče by měla být snaha vyhledat pěstouny, jejichž hlavní motivací je snaha pomoci dětem, které to potřebují.

Výběr je z mnoha hledisek náročný, je třeba zachytit a vyloučit negativní postoje, vlastnosti a negativní motivaci, jako např.:

  •  zda dítě nemá být prostředkem k udržení rozpadávajícího se manželství
  •  zda nemá vyplnit bolestnou prázdnotu po ztrátě vlastního dítěte, zejména krátce po tragické události
  •  zda není považováno za jeden z doplňků životního standartu
  •  zda jejich výchovné postoje nejsou nadměrně náročné až perfekcionalistické
  •  zda nejsou vedeni snahou získat pro svého vlastního jedináčka spíše hračku než kamaráda a sourozence
  •  zda nechtějí dítě proto, aby se staralo o jejich vlastní dítě

Krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy, přijímá zkompletovanou žádost o náhradní rodinnou péči  a v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je povinen zajistit odborné posouzení žadatelů. Odborné posouzení zahrnuje psychologické posouzení, absolvování odborné přípravy pro přijetí dítěte do rodiny a posouzení zdravotního stavu posuzujícím krajským lékařem. Následuje vyhodnocení a posouzení dílčích výstupů odborného posouzení, na základě kterých jsou či nikoliv žadatelé zařazeni do příslušné evidence dle formy náhradní rodinné péče.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka