Sociální služby

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • poradenství,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • terapeutické činnosti,
  • pomoc při prosazování práv a zájmů.

Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem o sociálních službách, obsah je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., části druhé.

Formy poskytování sociálních služeb

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

Pobytovými službami
se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami
se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
Terénními službami
se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka