Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Z výše uvedeného zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou ,nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-registru-poskytovatelu-socialnich-sluzeb

Ke stažení jsou následující Žádosti:

  • Žádost o registraci sociálních služeb
  • Údaje o registrované sociální službě
  • Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky

Podle § 85 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou povinni se do registru zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy. Poskytovatel vyplní formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“

 

Upozornění: Při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli zákonem o zdravotních službách:

ust. § 45 odst. 1

Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb

ust. § 45 odst. 2 písm. n)

Poskytovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb

ust. §  51 odst. 1

Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

ust. § 53 odst. 1.

Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou/ošetřovatelskou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena.

http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/oddeleni_zdravotnictvi/informace_pro_zdravotnicke_pracovniky/informace_pro_zdravotnicke_pracovniky.html

Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služebPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka