Vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Postup vyřízení věci

Od 1.1.2002 přešel výkon rozhodování o udělování pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na krajské úřady.

Výjimkou je rozhodování o zřizování a provozu výchovně-rekreačních táborů, ke kterému jsou od 1.1. 2003 příslušné komise pro sociálně-právní ochranu (dále jen komise) obcí s rozšířenou působností – v případě hl. m. Prahy se jedná o úřady městských částí 1 – 22.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

Formuláře, náležitosti, doklady

1) Podmínkou pro vydání pověření je:

a) Podání písemné žádosti
Formulář žádosti je k dispozici zde nebo na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7257

Žádost o vydání pověření je třeba zaslat odboru sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy (adresa viz níže), popř. úřadům městských částí 1 – 22 (komise). Příslušnost se určuje podle místa sídla právnické osoby nebo podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která o pověření žádá.

Žádost o vydání pověření musí obsahovat:

 • u právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo, doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních právních předpisů, a jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat jménem právnické osoby,
 • u fyzické osoby: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo,
 • rozsah poskytování sociálně-právní ochrany: podrobně rozepsat činnost, na kterou se žádá vydání pověření (lze i formou přílohy k žádosti),
 • místo výkonu sociálně-právní ochrany,
 • jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů všech osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, ne starší 3 měsíců.

b) Předložení dokladu (originálu nebo ověřené kopie) o ukončeném vzdělání.

2) Dále musí žadatel prokázat:

 • bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
 • zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany, prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby,
 • vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
 • zajištění potřebných materiálních a technických podmínek pro poskytování a provozování sociálně-právní ochrany (podle typu služby vypsat, jaké je vybavení – budovy, nábytek, počítače apod.),
 • uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno na celou dobu, po kterou pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pojistná smlouva se uzavírá až po vydání pověření a pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii Magistrátu hl. m. Prahy. Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu až po uzavření pojistné smlouvy.

Pokud žádost neobsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem, je žadatel vyzván v přiměřené lhůtě k odstranění překážky podání a řízení je přerušeno do doby, než bude nedostatek podání odstraněn, tj. patřičné doklady zaslány.

Pověřená osoba je po vydání pověření dále povinna Magistrátu hl. m. Prahy:

 • do 15 dnů oznámit změny ve skutečnostech rozhodných pro vydání pověření,
 • poskytnout potřebné podklady a umožnit vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, a to za účelem přezkoumání shora uvedených podmínek pro vydání pověření,
 • zajistit podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat (Magistrát hl. m. Prahy je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím k tomu zmocněných osob). O provedené kontrole je sepsán protokol. Centrální evidenci pověřených osob vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. PŘEHLED POVĚŘENÝCH SUBJEKTŮ je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Záležitost vyřizuje

PhDr. Dana Žáčková, CSc., odbor sociální péče, odd. sociálních služeb

Mgr. Blanka Vildová, odbor sociální péče, odd. sociálních služeb

adresa:Charvátova 145/9, Praha 1
číslo dveří:402
telefon:236 004 188
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa 8,00 – 18,00 hod.
V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelnách magistrátu.

adresa podacího místa: Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče
 Charvátova 9/145, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa: pondělí 8,00 – 11,00; 12,00 – 17,00 hod.
 úterý 8,00 – 11,00; 12,00 – 15,00 hod.
 středa 8,00 – 11,00; 12,00 – 18,00 hod.
 čtvrtek 8,00 – 11,00; 12,00 – 16,00 hod.
 pátek 8,00 – 11,00; 12,00 – 14,30 hod.
adresa hlavní podatelny: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní dny hlavní podatelny:pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Opravné prostředky v případě nespokojenosti občana s vyřízením věci

Proti rozhodnutí má žadatel možnost podat odvolání v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů od doručení. O odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Právní úprava

 • pokyny pro vydání pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí jsou obsaženy v § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka