Zákony a související právní předpisy

Právní předpisy vztahující se k sociální péči

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 2. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči

 1. Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte
 2. Sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
 3. Sdělení MZV č. 43/2000 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 4. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
 5. Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 6. Sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
 7. Sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
 8. Sdělení MZV č. 45/2003 Sb.m.s., o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte a o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 9. Sdělení MZV č. 74/2013 Sb.m.s., o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
 10. Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019, o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
 11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 12. Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
 13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019, o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči – zákony

 1. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
 14. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 15. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči – prováděcí předpisy

 1. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Právní předpisy aplikované podpůrně ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči a ostatní právní předpisy obecně aplikované – zákony

 1. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 4. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 10. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 12. Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 13. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 15. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 19. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 20. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 21. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 499/2004 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 24. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 25. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 26. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 269/2007 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
 28. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 29. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 30. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 31. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 32. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 33. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 34. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 35. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 36. Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 37. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Právní předpisy aplikované podpůrně ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči a ostatní právní předpisy obecně aplikované – prováděcí předpisy

 1. Nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 2. Vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
 4. Vyhláška č. 21/2004 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání
 5. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a to ve výši paušální částky nákladů řízení
 6. Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 7. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 8. Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Směrnice ústředních orgánů při výkonu přenesené působnosti ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči

 1. Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. Září 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace a o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanoveném rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka