Doplňková síť - žádost o zařazení

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Krajskou síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením).

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Krajské sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro rok 2020 jsou poptávány kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

1. Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech HMP (mj. Humanitární byty, Podpora v bydlení pro seniory na u ubytovnách)

               a. Terénní programy

2. Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech (max. pro 6 uživatelů)

               a. Podpora samostatného bydlení

3. Podpora v bydlení rodin s dětmi přicházející z ubytoven a azylových domů

               a. Terénní programy
               b. Odborné sociální poradenství
               c. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4. Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťování do mimopražských zařízení

               a. Podpora samostatného bydlení
               b. Sociální rehabilitace
               c. Odborné sociální poradenství
               d. Centra denních služeb

5. Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím odlehčovacích služeb, center denních služeb či denních stacionářů

               a. Centra denních služeb
               b. Denní stacionáře
               c. Odlehčovací služby (ve všech formách poskytování)

HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

O nové zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz níže). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 18. 10. 2019. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 1. 2020. Při aktualizaci Doplňkové sítě na následující kalendářní rok budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení  služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují ji orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).   

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 7. 2020

Příloha:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka