Byty pro seniory

Z demografických prognóz vyplývá, že nadále bude docházet ke zvyšování podílu obyvatel v poproduktivním věku, podíl starých lidí se zvýší na cca 30%. Zlepšení zdravotní péče bude působit na prodloužení očekávané délky života.

Předpokládané štěpení domácností a vznik většího počtu malých domácností s největší pravděpodobností povede k většímu tlaku na změnu ve struktuře bytové výstavby (menší byty pro mladé rodiny a seniory). Výrazný růst nákladů na bydlení povede k poptávce po menších nájemních bytech a u starší generace zejména k propojení sektoru bydlení se sektorem sociálních služeb. Lze očekávat i zvýšený zájem po chráněném bydlení seniorů. Je zřejmé, že v následujícím období se budou prioritně rozvíjet tyto formy sociálních služeb, které umožní zabezpečit péči o seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich vlastních domácnostech. V hl.m. Praze je v současné době 45 domů s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 2 216 bytových jednotek.

S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo k transformaci objektů bývalých domovů – penzionů pro seniory. Na základě usnesení Rady HMP č. 1514 ze dne 9.10.2007 byly převedeny domovy-penziony pro klienty důchodového věku při Domově pro seniory Slunečnice, Domově pro seniory Malešice a Domově pro seniory Ďáblice, ze sféry sociálních služeb do sféry hospodaření s byty.

Vstupními kritérii pro žadatele o bydlení pro seniory schválenými v příloze č. 4 usnesení Rady HMP č. 1514 ze dne 9.10.2007 jsou: věková hranice min. 65 let, trvalé bydliště na území HMP, pravidelný měsíční příjem ve výši min. 6 000 Kč a problematická bytová situace – absence možnosti jiného bydlení (např. nucené vystěhování), současné bydlení v nájemním/podnájemním vztahu nevyhovuje potřebám a možnostem žadatele (velikost bytu, bariéry, vysoké finanční náklady na bydlení apod.).

Při posuzování a hodnocení jednotlivých žádostí je přihlíženo k tomu, zda si žadatel svoji současnou bytovou a sociální tíseň nezpůsobil tím, že stávající byt převedl na osobu blízkou.
Žádosti o tento typ bydlení lze uplatnit na odboru evidence, správy a využití majetku MHMP. Žádost ke stažení zde.

Hlavní město Praha věnuje zvýšenou pozornost řešení bytových problémů osob s těžkým zdravotním postižením. Pro tuto skupinu občanů jsou vyčleněny rovněž byty zvláštního určení.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka