Další služby v sociální oblasti

Mezi další služby, které spadají do sociální oblasti, patří byty zvláštního určení, byty pro seniory a bezbariérovost.

Bydlení

Bydlení, jeho kvalita a dostupnost tvoří jednu ze základních lidských potřeb . V současnosti dochází k postupné integraci oblasti bytové a sociální. Vliv sociální oblasti na bytovou politiku je zejména v řešení :

  • problematiky bezdomovectví ( oblast prevence )
  • součinnosti při boji proti sociálnímu vyloučení ( social exclusion )
  • zlepšení bytových podmínek handicapovaných osob,
  • potřeby dostatečného množství cenově dostupných bytů

Bezbariérovost

Užívat prostředí a volně se v něm pohybovat je základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti. Jde o naplnění práva na svobodu pohybu v nejširším slova smyslu. Toto právo je zejména občanům nezdravotním postižením omezováno architektonickými a orientačními bariérami. Odstranění bariér vede k humanizaci životního prostředí i pro ostatní občany.

Vzniku nových bariér brání v současné době ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto normy jsou srovnatelné s mezinárodním standardem v této oblasti, zásadním problémem však je jejich časté nedodržování. Velký význam má proto působnost HMP na úseku metodické činnosti vůči stavebním úřadům a při vyřizování odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů.

Neméně důležitým programem je odstraňování bariér stávajících, zejména u veřejných budov (úřady, školy, zdravotnická zařízení apod.). Vzhledem k tomu, že řada těchto budov je majetkem HMP, je nutné zpracovat plán jejich zpřístupňování.

Mezi základní sociální práva občana patří též přístupnost dopravy, která je hlavním strategickým cílem v oblasti integrace osob se ZP. Při navrhování, posuzování a zlepšování dopravních systémů je nutné zohledňovat potřeby těch skupin, jejichž početnost se neustále zvyšuje a které jsou v dopravě ohroženy nebo jsou z ní přímo či nepřímo vyloučeny. Nejedná se pouze o často zdůrazňované osoby na vozíku, neslyšící a nevidomé, ale také o lidi s ostatními vážnými pohybovými postiženími a omezeními, jako jsou malé děti, matky s kočárky, cestující se zavazadly, starší osoby se sníženou pohyblivostí a schopností rychlé reakce a odhadu situace.

Česká republika musí v rámci svých závazků seznámit veřejnost a zodpovědné orgány na všech úrovních s Chartou o přístupu k dopravním službám a infrastruktuře i rezolucí ECMT Přístupná doprava a účinně je zavést do praktického života.

Na základě usnesení vlády ČR č. 545/2002 vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany dne 13.3.2003 Národní rozvojovýprogram mobility pro všechny (NRPM), který je finančně podporován Státním fondem dopravní infrastruktury.

Role MHMP spočívá v dlouhodobé úzké spolupráci se státní správou, výrobci, dopravci a sdruženími uživatelů dopravy, mezi které patří i občanská sdružení občanů se ZP, a dále v systematickém naplňování programu mobility podle jeho principů a metodiky.

Bližší informace: PaedDr. Hana Mrnková
e-mail: Hana.Mrnkova@praha.eu
tel.: 236 004 148Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka