Grantové řízení HMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP

Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 – Doplňková síť

Na základě usnesení Rady HMP č. 1980 ze dne 11. 9. 2023 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 – Doplňková síť (dále jen „Program“).

Žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (dále jen „registrace“) a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

V rámci tohoto Programu jsou podporované sociální služby podle zákona o sociálních službách prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb na zajištění těchto úkolů:

 1. Podpora v bydlení v návaznosti na Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Doplňkové síti HMP pro úkoly podpory bydlení (dále jen „Metodika“):
  • terénní programy,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • sociální rehabilitace,
  • odborné sociální poradenství,
 2. Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež, děti vyžadující vysokou intenzitu péče:
  • denní stacionáře,
  • krizová pomoc,
  • sociální rehabilitace,
  • služby následné péče

(cílová skupina: děti s těžkým kombinovaným postižením, děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem ve starším školním věku, děti ohrožené krizí duševního zdraví).

Příjemce dotace na zajištění úkolů pod písm. a. akceptuje Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Doplňkové síti HMP pro úkoly podpory bydlení („Metodika“) a zavazuje se jí řídit. Metodika je přílohou Programu.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 16. 10. 2022 do 30. 10. 2023 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

 


Vyhlášení Programu podpory registrovaných služeb grantového řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2024

Na základě usnesení Rady HMP č. 1981 ze dne 11. 9. 2023 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (dále jen „registrace“) a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 13. října 2023 do 27. října 2023 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka