Doplňková síť 2023 – vyhlášení rozvoje nových kapacit od 1. 1. 2023

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro rok 2023 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

 • Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi
  • Sociální rehabilitace
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
    
 • Podpora v bydlení v bytech Městské nájemní agentury, městských ubytovnách, hotelech/hostelech
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace
    
 • Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
    
 • Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení
  • Chráněné bydlení
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Domovy se zvláštním režimem
    
 • Zajištění kapacit v návaznosti na schválený materiál Optimální síť adiktologických služeb v Praze usnesením Zastupitelstva č. 38/126 ze dne 16. 6. 2022
  • Kontaktní centra
  • Terénní programy
    
 • Podpora služeb nízkoprahového denního centra pro specifické cílové skupiny v návaznosti na priority HMP
  • Nízkoprahová denní centra


Úkoly Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi a Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení budou do 30. 6. 2023 financovány z ESF.

O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na předepsaném formuláři (viz níže). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 2. 9. 2022 včetně.

Každý zájemce o zařazení / navýšení kapacit v Doplňkové síti (včetně technických změn) má povinnost svůj záměr projednat s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 1. 9. 2022. Bez projednání nebude na žádost brán zřetel.

S případnými dotazy se obracejte emailem na Bc. Kateřinu Tůmovou (k.tumova@praha.eu).

Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 1. 2023. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 7. 2023.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka