Dotační řízení pro rok 2024

Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/37 ze dne 14. 9. 2023 je vyhlašováno dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2024 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy

Program vyhlašuje hlavní město Praha v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze na rok 2024, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Znění Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2024.

Znění Programu zejména upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, postup pro posouzení žádostí, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotace pro rok 2024. Poskytovatelé sociálních služeb budou povinni čerpat dotaci v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Při posouzení žádostí budou zohledněny i minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu (tzv. referenční hodnotu), a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče:

Služby sociální péče

§ zákona č. 108/2006 Sb.

Minimální průměrná výše úhrady

Osobní asistence

§39

90 Kč/hod.

Pečovatelská služba

§40

60 Kč/hod.

Tísňová péče

§41

300 Kč na 1uživatele/měsíc

Průvodcovské a předčitatelské služby

§42

80 Kč/hod.

Podpora samostatného bydlení

§43

50 Kč/hod.

Odlehčovací služby

§44

90 Kč/hod. - terénní a ambulantní forma služby
10 000,- pobytová forma služby

Centra denních služeb

§45

60 Kč/hod.

Denní stacionáře

§46

60 Kč/hod.

Týdenní stacionáře

§47

7 000 Kč na uživatele/měsíc

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

§48

13 000 Kč na uživatele/měsíc

Domovy pro seniory

§49

13 000 Kč na uživatele/měsíc

Domovy se zvláštním režimem

§50

13 000 Kč na uživatele/měsíc

Chráněné bydlení

§51

4 000 Kč na uživatele/měsíc

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

§52

10 000 Kč na uživatele/měsíc

Průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III. nebo IV. příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc.

Žádost o dotaci budou poskytovatelé sociálních služeb podávat prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Proti nepřidělení dotace nebo přidělené výši dotace se nelze odvolat.

Termín odevzdání žádosti je od 18. října do 6. listopadu 2023 včetně (viz znění Programu).

Povinné přílohy žádosti o dotaci podá poskytovatel sociální služby prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel; bez povinných příloh nelze žádost podat

Poskytovatel sociálních služeb akceptuje při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace čerpání rozpočtu přidělené dotace. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že bude čerpat finanční prostředky v jednotlivých položkách rozpočtu maximálně do výše svého požadavku v jednotlivých položkách. Změnu v akceptovaném čerpání rozpočtu dotace může poskytovatel realizovat pouze na základě předchozí písemné žádosti na předepsaném formuláři (viz znění Programu) a písemného souhlasu odboru SOV MHMP.

Dokumenty ke stažení:

1) Provoz aplikace OK služby
2) Rozpočet poskytované služby
3) Hlášení o změnách
4) Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu
5) Čestné prohlášení o bezdlužnosti
6) Metodika MPSV pro kraje a HMP

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka