Informace o realizovaných projektech (Portál pro sociální oblast města Prahy)

Informace o realizovaných projektech

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2023

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje:     487 073 285,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU:         243 536 642,85 Kč
 • Veřejné zdroje:      219 182 978,56 Kč
 • Spoluúčast HMP:      24 353 664,29 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 – II.

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 421 852 104,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 210 926 052,35 Kč
 • Veřejné zdroje: 210 926 052,35 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

Dotační program Projektu 2019 - 2021 – II.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 01. 2019
 • Datum ukončení:  31. 03. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 421 852 104,70 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 210 926 052,35 Kč
 • Veřejné zdroje: 210 926 052,35 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

 

Dotační program Projektu 2019 - 2021

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacit terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb a podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky/otce a rodiny s dětmi.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 06. 2020
 • Datum ukončení:  31. 12. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje:                 91 238 121,82 Kč z toho
 • Příspěvek EU:               45 619 060,91 Kč
 • Veřejné zdroje:            41 057 154,81 Kč
 • Spoluúčast HMP:            4 561 906,10 Kč

Cílová skupina:      

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Sociální pracovníci

 

Dotační program Projektu 2021

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Anotace projektu:

 • Projekt vzniká jako realizační nástroj řízení změny při zajišťování dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany v hl. m. Praze, zlepšení koordinace péče a podpory, ukončení praxe umisťování Pražanů mimo hl. m. Prahu a celková transformace tzv. ústavní péči.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 10. 2019
 • Datum ukončení:  30. 06. 2022

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje:                 110 947 460,51 Kč z toho
 • Příspěvek EU:                 55 473 730,25 Kč
 • Veřejné zdroje:              49 926 357,23 Kč
 • Spoluúčast HMP:              5 547 373,03 Kč

Cílová skupina:      

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Dotační program Projektu 2021

Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Anotace projektu:

 • Projekt se zaměřuje na vzdělávání pracovníků, kteří se věnují sociální problematice a pracují v organizacích poskytujících sociální služby, přičemž se jedná o organizace zapojené v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy, kterým bylo vydáno Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
 • Projekt bude zaměřen na vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na koncepční podporu sociální práce a evaluaci.

Fyzická realizace projektu: 

 • Datum zahájení: 1. 1. 2020
 • Datum ukončení: 31. 12. 2022

Operační struktura  

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování           

Přehled zdrojů financování projektu:

 • Celkové výdaje:     32 292 926,64 Kč z toho
 • Příspěvek EU:        16 146 463,32 Kč
 • Veřejné zdroje:      14 531 816,98 Kč
 • Spoluúčast HMP:       1 614 646,34 Kč       

Cílová skupina:      

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách

Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016944

Anotace projektu:

 • Hlavním obecným cílem projektu je vytvořit podmínky pro účinné a efektivní naplnění úkolu obcí pečovat o potřeby svých občanů především v oblasti péče a služeb pro seniory a jejich blízké prostřednictvím sociální práce.  Jde o zavádění a rozvoj koordinace a integrace služeb podporou participace všech zainteresovaných aktérů, rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) profesionálů v profesích a podporu mezioborové a meziorganizační spolupráce.

Fyzická realizace projektu 

 • Realizace projektu - po jeho schválení a uložení realizace projektu Radou HMP

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 20 383 311,46 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 10 191 655,73 Kč
 • Veřejné zdroje: 9 172 490,15 Kč
 • Spoluúčast HMP: 1 019 165,58 Kč

Cílová skupina:       

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka